Hisstekniker – installation, reparation och service

Hisstekniker är ett både tekniskt och socialt yrke. Du arbetar självständigt som problemlösare och teknisk specialist. Din utgångspunkt är från din servicebil och du reser ensam runt mellan olika arbetsplatser med verktyg i bilen. Därför krävs social kompetens för att kunna kommunicera med hyresgäster, fastighetsägare och kollegor.

 

Behovet av fler hisstekniker med modern kompetens är stort. På grund av omfattande säkerhetsregler och längre serviceavtal mellan företag och kund är arbetsmarknaden också stabil och inte beroende av tillfälliga konjunktursvängningar. Branschen prioriterar kompetensförsörjningen av hisstekniker eftersom det i framtiden påverkar företagens möjligheter att leverera, installera och underhålla logistiklösningar.

Hissut­bild­ning­en är fram­ta­gen till­sam­mans med ar­bets­li­vet för att skräddar­sy yr­kes­rol­len på bästa sätt. Ut­form­ning­en sker i led­nings­grup­pen där bran­schföreträdare del­tar.

Krav på energieffektiviseringar och mer miljömässigt skonsamma lösningar är en drivkraft för modernisering av de hissar som redan finns, samtidigt som det ställer krav på ny kompetens bland landets hisstekniker. Hissföretagens kunder ställer ökade krav på tillgänglighet och god service. Det handlar inte bara om teknisk service utan också samhällets krav på snabbhet och social kommunikation.

”Lika viktiga som specialiserade kunskaper inom teknikområdet är våra medarbetares förmåga att lyssna på kunderna och att lösa deras problem. Det innebär att en utbildning måste träna de blivande hissteknikerna i att ge god service och att hitta och lösa problem när de uppstår. Vi har goda erfarenheter av de som genomgått YH-utbildning och ser gärna att fler får den möjligheten.”
Ola Gunnarsson, Ledamot i Hissförbundets styrelse, VD för Motum AB.

Se vår informationsfilm om hisstekniker: 

Efter hissutbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • välja verktyg, instrument och material
 • använda och sköta verktyg, instrument och utrustning
 • montera olika typer av hissar
 • mäta isolationsresistans
 • med noggrannhet följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
 • utnyttja aktuellt material
 • använda aktuella arbetsunderlag vid montering, anslutning och avhjälpande av fel
 • utföra och följa upp egenkontroll
 • läsa produkt-, bygg- och anläggningsritningar
 • montera och ansluta kablar i ledningar i en hissinstallation
 • underhålla, hitta och avhjälpa fel på elektriska anläggningar och apparater i hissar
 • ansluta instrumenten för mätning vid kontroll och felsökning
 • lösa problem självständigt med säkerhet i fokus.

 

Efter hissutbildningen ska du ha kunskaper om:

 • lagar, regler, föreskrifter samt normer inom fackområdet
 • aktuella teknikområden
 • system som påverkas
 • yrkesrollens arbetsmoment där säkerhet, arbetsmiljö och hälsa står i fokus
 • fackmässighet i utförandet
 • behovet av ordning på arbetsplatsen
 • service
 • relationer till andra yrkesgrupper och intressenter (som t ex hyresgäster)
 • entreprenörskap i yrkesrollen
 • mångfaldsfrågor.

Kurser i utbildningen:

 • Branschöversikt och säkerhetsfrågor, 5p
 • Elkunskap – teknisk specialisering hissar, 30p
 • Hissteknik: Hydraulik, 5p
 • Hissteknik: Mekanik, 10p
 • Hisstekniker – yrkesrollen i teori och praktik, 5p
 • Installation, 30p
 • Kunder, regler och dokumentation, 5p
 • Lågfartshissar och ställningsbyggande, 5p
 • LIA, 65p
 • Modernisering, 20p
 • Rulltrappor: installation, ombyggnad, service, 10p
 • Service, miljö och energi, 10p

Dokument
Agneta Göransson
070 - 861 33 85
agneta.goransson@xenter.se
Utbildningsledare
Hisstekniker, installation, service, reparation
Rulltrappor ingår också i en hissteknikers arbetsområde.
Foto: 
Patrik Lark
Adam Lindqvist, hisstekniker på Schindler
Adam Lindqvist, hisstekniker hos Schindler.
Foto: 
Patrik Lark
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 40 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:

Gymnasieskolans yrkesprogram El- och energi (GY11), eller med uppvisande av intyg, likvärdig utbildning med motsvarande teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2016

Start: Augusti/September 2016

Utbildningen drivs i samarbete med Hissförbundet

Länkar