Idébank

Här nedan presenterar vi några medieprojekt vi har arbetat med. De kan självklart anpassas utifrån olika önskemål. 
Vissa delar förläggs till oss på Xenter och vissa delar till den egna skolan. 


Alla Xenters koncept bygger på Medie- och informationskunnighet (MIK) och utgår från skolans styrdokument.

Digitala historier – Varje elevs personliga filmberättelse 
(Kan anpassas till alla åldersgrupper)

Eleverna får till uppgift att göra en egen personlig berättelse utifrån ett bestämt tema. Det kan vara något de varit med om eller något de har synpunkter på (beroende på tema/ämne/mål). För att ge eleverna inspiration inför temaarbetet kan det vara bra att visa en film. Xenter har ett filmbibliotek eller så kan AV-centralen hjälpa till. 

Eleverna får göra olika övningar muntligt för att hitta sin egen berättelse. De berättar för varandra, arbetar tankekartor med mera. Nästa steg är att eleverna skriver ner sina berättelser. Genom övningar med att spela in sina röster och lyssna på dem får eleverna träna på att hitta ett inlevelsefullt sätt att återge sin berättelse muntligt. Varje elevs individuella berättelse spelas in med digital teknik. För att förstärka berättelsen får eleverna lägga till bilder. De kan rita dem själva (scannas in) ta fotografier eller hitta bilder på godkända bildbanker.

Berättarröst, bilder, musik och ljudeffekter redigeras samman till en film, ”digital historia”. Filmen kan göras på olika språk och om så önskas gör samma elev sin berättelse på två olika språk.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)

Utifrån en bok eller film gör klassen radioteater eller film
(Kan anpassas till alla åldersgrupper)

Konceptet byggs med utgångspunkt från lämplig film och bok anpassat till ålder. När det gäller de lägre skolåren kan det handla om högläsning och i de högre skolåren att varje elev får till uppgift att läsa hela boken. Exempel: Sandor/Ida, Matilda, Vinterviken, Ön i fågelgatan, Sreek, Spöket laban med flera. När eleverna läst boken får de se filmen.

Eleverna får jämföra hur berättelsen gestaltats (genom bild och text) på olika sätt i film och bok Vi tittar på avsnitt i filmen som jämförs med texten i boken. Klassen diskuterar för och nackdelar med de olika uttryckssätten. Vilka berättarkomponenter som används i filmen respektive boken.

Vi går igenom hur man skriver manus/bildmanus och hur en film är uppbyggd dramaturgiskt. Eleverna får genom olika korta övningar lära sig hur kameran fungerar. Bildutsnitt, kamerarörelser och kameravinklar. Därefter får eleverna gruppvis göra en egen scen. Antingen en scen ur boken/filmen eller en egen scen utifrån berättelsens tema. De gör en ”skissinspelning” med videokamera utifrån manus och för att sedan se vad som måste justeras. När manus/film-justeringarna är gjorda spelas den slutgiltiga filmen in. Det inspelade materialet redigeras och ljudläggs i ett enkelt redigeringsprogram.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)


Radio – Journalistik och muntligt berättande

(Lämpligt för mellan- och högstadiet)

Klassen lyssnar på olika exempel på radioprogram och går igen dramaturgi, innehåll och målgrupp. Eleverna får gruppvis genomföra en övning där en kort dialog spelas in med olika sinnestämningar som ilska, ledsamhet, uttråkad, glädje och så vidare. Vi lyssnar på resultatet och diskuterar hur de olika inspelningarna tolkas.

Utifrån ett förutbestämt tema får eleverna gruppvis jobba fram idéer om innehåll i programmet de ska producera. Vi går igenom hur man skriver synopsis och manus. Vad man ska tänka på när man skriver ett manus eller skapar en ljudmiljö för en radioproduktion. Vi går också igenom vilka lagar och regler som gäller när man publicerar ett program. Eleverna arbetar självständigt på skolan med research kring sitt program.

Klassens introduceras sedan i intervjuteknik och vad man ska tänka på vid inspelningen. Grupperna får låna utrustning och jobbar självständigt med inspelning.

När alla är klara går vi igenom redigeringsprogrammet och vad men ska tänka på vid redigeringsarbetet. Gruppvis redigerar eleverna sitt material till ett färdigt program. De får gärna använda egen musik.

Projektet avslutas med en premiär i Xenters Radiobio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)


Animerad Film – Sätter bilder och fantasi i rörelse

(Lämpligt för alla åldrar)

Utifrån ett speciellt tema till exempel rymden, stenåldern, djur och natur, matematik eller teknik får eleverna skapa sin filmidé eller sin scen om klassen väljer att göra en längre gemensam film.

Klassen får en introduktion i hur man arbetar med animerad film. Eleverna får pröva på att animera och spela in sina röster Vi tittar, lyssnar och samtalar om resultatet. Vi går också igenom vad man ska tänka på när man konstruerar bakgrunder och figurer. Med hjälp av bildmanus får eleverna planera sina berättelser. De olika grupperna arbetar med att tillverka figurer och bakgrunder.

På Xenter finns det fyra stationer för animering, vid vilka fyra grupper åt gången kan arbeta med sin inspelning av animationen. Det brukar vara lagom med en heldag. Vid ett senare tillfälle på Xenter får eleverna sedan spela in dialogen, lägga på ljudeffekter och musik på filmerna.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)

Nyheter i media – Klassen producerar ett eget TV-program
(Lämpligt för mellan och högre skolåren)

Klassen får producera ett eget TV-program. Med hjälp av olika exempel jobbar vi med att analysera olika nyhetsmedia med tyngdpunkt på TV-nyheter. Eleverna arbetar med korta filmövningar. Vi tittar tillsammans på resultaten och diskuterar. Vi tar upp källkritik, etik och moral. Vi går också igenom berättarkomponenter och filmteknik.

Klassen kommer överens om vilken målgrupp deras nyhetsprogram vänder sig till och bestämmer sig sedan gruppvis för ett inslag de vill göra till sitt eget nyhetsprogram och arbetar därefter med research för att hitta fakta, personer och inspelningsmiljöer. Vi går igenom intervjuteknik och vad man bör tänka på vid inspelning. Därefter spelar grupperna in sina inslag/reportage, redigerar och ljudlägger inslagen som sedan sammanfogas till ett helt nyhetsprogram.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)

Reklamfilm – Allt går att sälja med mördande reklam
(Lämpligt för mellan och högre skolåren)

Klassen tittar på och analyserar olika typer av reklamfilm. Eleverna får sedan göra enkla reklamövningar med hjälp av stillbildskameror. Vi tittar tillsammans på resultaten, diskuterar målgrupper, etik, moral och rättigheter utifrån konsumentperspektivet.

Vi går igenom berättarkomponenter och filmteknik och gruppvis bestämmer sig eleverna för vad de ska göra reklam för. Grupperna spelar sedan in, redigerar och ljudlägger sina reklamfilmer. Vi tittar på filmerna och diskuterar hur gruppen lyckats föra fram sina budskap.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)

Film som pe­da­go­giskt hjälp­me­del

Vi kan hjälpa dig att använda film som ett pe­da­go­giskt hjälp­me­del. Se­dan länge or­ga­ni­se­rar Xen­ter skol­bio för Bot­kyr­kas sko­lor en till två gånger per ter­min. Vi hand­le­der i hur en ge­men­sam fil­mupp­le­vel­se kring ämnen som språk, histo­ria, geo­gra­fi, dra­ma­tur­gi, värde­grund och jämställd­hets­frågor mm kan pla­ne­ras.

• Vi an­ord­nar skol­bio­vis­ning­ar.
• Vi ger idéer/​föreläsning om hur man kan ar­be­ta med en böcker som fil­ma­ti­se­rats. Vil­ka skill­na­der och lik­he­ter finns. Hur påver­kas vi av de oli­ka ut­trycks­for­mer­na med mera.
• Vi kan er­bju­da föreläsning i film/​me­di­e­a­na­lys för att ska­pa förståelse för hur vi påver­kas och kan påver­ka med oli­ka me­di­e­for­mer såsom spel- do­ku­mentärfilm re­klam, ny­he­ter och tv-se­ri­er med mera.

I sagans värld – Barnens sagor blir bok och film
(Lämpligt för lägre skolåren)

Barnen inspireras av att läsa sagoböcker och att se filmer på sagoteman. De tränar eget berättande utifrån ett tema. Hela klassen skapar tillsammans en saga.

Klassen får sedan besöka Xenters grafiska avdelning för att se hur det går till att formge en text och trycka den. Eleverna får rita teckningar eller fotografera bilder som illustrerar sagan. Boken/häftet formges och trycks av Xenters gymnasieelever .

När sagan och bilderna är klara skapas även en film. Elevernas röster spelas in när de läser sin saga. Ljudeffekter och musik som eleverna väljer ut läggs till vid redigering. När projektet är färdigt har eleverna producerat både en sagobok/häfte och en sagofilm.

Projektet avslutas med en filmpremiär i Xenters stora TV-studio/bio.

(Finns det önskemål kan filmerna publiceras på webben.)

Entreprenörsskap i praktiken – Eleverna tar över bion
(Lämplig för högre skolåren)

Eleverna får en historisk bakgrund om hur film och biografvisning startade. Vi gör några korta övningar med eget filmande.

Planeringen inleds med studiebesök på Filminstitutet eller annan biograf. Klassen delas in i olika arbetsgrupper så som marknadsföring, förtäring, ekonomi och biljett, teknik och filmvisning, filmvärd, med mera. Eleverna får se ett antal filmer för att sedan välja en film för den tänkta målgruppen. En biograf kontaktas och en kväll bokas in.

De olika grupperna får hjälp att komma igång med sitt arbete och handleds under tiden. Projektet avslutas med en biokväll där eleverna själva är arrangörer.

Blogga med fantasin som verktyg
(Lämpligt för grundskolan)

Eleverna kommer snabbt igång med att skapa sin egen blogg genom att göra fantasifulla texter och bilder. Klassen skriver texter utifrån bilder och ord. Texterna produceras på kort tid där eleverna får öva i att skriva med ett snabbt resultat. Elevernas förmåga att skriva utvecklas på ett lustfyllt sätt samtidigt som de introduceras i bloggvärlden där vi också tittar på andra bloggar och vad de innehåller. Vi kommer också att diskutera vad som är rätt och fel, ur ett etiskt och juridiskt perspektv, när man publicerar sig på internet.

Xenters mediepedagoger är noga med att planera utifrån skolans styrdokument. När projekt planeras tillsammans med lärare i olika ämnen görs en gemensam genomgång av vilka mål som ska uppnås och vilket syfte projektet har. Till exempel språkutveckling, förmåga till samarbete eller stärka elevernas självkänsla.

För information om datum,
tider och priser kontakta
: 
Ann Fagerell, 08–53063045 
ann.fagerell@xenter.se

I det mediepedagogiska arbetet "Med IT och media som verktyg i skolan" är Xenters mediepedagoger alltid noga med att planera utifrån skolans styrdokument. När projektet planeras görs en gemensam genomgång av vilka mål som ska uppnås, vilka medieverktyg som är lämpliga och syftet med projektet. (Projektet kan vara helt nytt eller utgå från din terminsplanering.) Medieprojekten innehåller alltid språkutveckling, eget skapande, medieanalys och redovisning för lärande i alla ämnen.