Ansök till VR-producent

(ut­bild­nings­start slutet av au­gusti).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Vik­tigt för dig som söker till VR-producent

  • Fyll i ­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med slut­be­tyg från gym­na­si­et som lad­das upp på vår webb­plats

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 19 juni 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

I samband med ansökan kommer du att få en estetisk uppgift att utföra. Den publiceras 3 maj 2017 och ska senast vara inlämnad den 19 juni 2017. Det lönar sig alltså att skicka in ansökan några dagar innan 19 juni 2017 så får man längre tid på sig att lösa uppgiften.

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 2 maj 2017, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 18 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 18 juni 2017.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.