Ansökan och avtalsvillkor

För att ta del av något av InnoXenters olika deltagarskap måste företaget först ansöka om en plats.

När ansökan har beviljats, skrivs en överenskommelse mellan Xenter och ditt företag. Överenskommelsen gäller i sex månader från det datum den signerats. Efter överenskommelsens utgång, finns det möjlighet att ansöka om en ny period. Deltagarskapet i InnoXenter Fix går att teckna max två gånger.

För att att ansöka om deltagarskap skicka e-post till petja.svensson@xenter.se

I ansökan beskriver du:

  • företagets verksamhet
  • vilken typ av deltagarskap du är intresserad av
  • vilket/vilka urvalskriterier som stämmer in på din verksamhet (se nedan) 

Kriterier vid urval av deltagarskap i InnoXenter:

  1. Företaget bedriver en verksamhet som innebär att Xenters samlade resurser på något/några sätt kan bidra till företagets utveckling.

  2. Företaget bedöms inom sin samlade verksamhet i inriktning eller resurser ha tillgångar som kan bidra till att Xenter utvecklas.

  3. Företaget bedöms ha potential att växa, och därmed skapa flera arbetstillfällen i Botkyrka.

  4. Företaget bedöms kunna tillföra övriga verksamheter inom AVUX (Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning) värden i form av kompetens, praktikplatser eller andra samarbetsytor som gynnar Botkyrkas medborgare.

  5. Företaget är verksamt inom det som kan bedömas vara en framtidsbransch, eller inom ramen för de av kommunfullmäktige i Botkyrka antagna målen i form av hållbarhet, kreativitet, hälsa och mångfald.

  6. Företaget bedöms ha en potential att utveckla ett hållbart socialt företagande i Botkyrka.

  7. Företaget bedöms kunna bidra till ett entreprenöriellt erfarenhetsutbyte som särskilt gagnar ungdomar, lärare samt andra verksamma företag inom Botkyrka.

 Xenter har rätten att utifrån en samlad bedömning av hur kriterierna är uppfyllda fatta beslut om deltagande i InnoXenter. Beslutet kan inte överklagas eller omprövas.