Ansökningsanvisning Fastighetsförvaltare

Sista ansöknings­da­gen för on­li­ne­ansökan är den 9 maj 2017 (ut­bild­nings­start slutet av au­gusti)

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Vik­tigt för dig som söker till Fastighetsförvaltare

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 9 maj 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 30 april 2017, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 18 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 18 juni 2017.

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskil­da förkun­ska­per för Fastighetsförvaltare:

  • Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
  • Matematik 2 a/b/c / Matematik B
  • Svenska 2/B / Svenska som andra språk 2