Ansökningsanvisning Fastighetstekniker

Sista ansöknings­da­gen är den 19 juni 2017
(ut­bild­nings­start slu­tet av au­gus­ti).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

 

Vik­tigt för dig som söker till Fastighetstekniker

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt even­tu­ellt and­ra kursin­tyg
  - Ar­bets­livs­in­tyg (som vi­sar da­tum för när du har ar­be­tat och i vil­ken om­fatt­ning)

Even­tu­el­la hand­ling­ar som skic­kas per post ska vara oss till han­da se­nast 19 juni 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och even­tu­ellt re­fe­rens­num­mer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast 12 juni 2017, och kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 19 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 19 juni 2017.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskil­da förkun­ska­per för Fastighetstekniker

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2/Matematik B
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2/Svenska B/Svenska som andraspråk B
 • Engelska 5/Engelska A

samt något av följande alternativ:

Antingen:

Praktisk ellära, Systemuppbyggnad, Värmelära och Verktygs- och materialhantering eller motsvarande och ETT års sammanhängande arbetslivserfarenhet på heltid efter gymnasiet. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex två års 50 % deltidsarbete motsvarar ett års heltidsarbete.

Eller:

Elkompetens A, Ellära A, Energi A, Miljöteknik, Mät- och reglerteknik och Verkstadsteknik grundkurs eller motsvarande och minst TVÅ års sammanhängande relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetssektorn på heltid efter gymnasiet. Deltidsarbete räknas om till heltid.

 

Ur­vals­pro­cess för Fastighetstekniker

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Tekniskt prov/matematikprov för att säkerställa att grundläggande teknisk förmåga föreligger och att matematikkunskaperna är aktuella och på tillräcklig nivå för att klara utbildningen. Framför allt är det i utbildningens teknik- och ekonomikurser som matematikkunskaper är en förutsättning. 
 • Skriftligt prov för att pröva läsförståelse och skriftlig kommunikationsförmåga. Kurslitteraturen i utbildningen är omfattande och det krävs därför god läsförståelse för att på relativt kort tid kunna tillgodogöra sig innehållet. Förmågan att uttrycka sig korrekt i skrift är viktig med tanke på att man i yrket ofta har att kommunicera budskap med stor och omedelbar effekt.
 • Muntligt prov som prövar den muntliga kommunikationsfärdigheten. I yrkesrollen är den muntliga kommunikationsförmågan central. Den tränas i kommunikationskursen men de sökande måste ändå ha en i grunden god kommunikativ kompetens. 

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de 35 sökande med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng.  Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poängen på det muntliga kommunikationsprovet.