Ansökningsanvisning Grafisk operatör

Sista ansöknings­da­gen för on­li­ne­ansökan är i november 2017 (ut­bild­nings­start januari 2018).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

 

Vik­tigt för dig som söker till Operatör grafisk produktion

  • Fyll i onlineansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
  • Onlineansökan ska kompletteras med Slut­be­tyg från gym­na­si­et som laddas upp på vår webbplats.

Even­tu­el­la hand­ling­ar som skic­kas per post ska vara oss till han­da se­nast 25 november 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och even­tu­ellt re­fe­rens­num­mer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der hösten 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast 25 november, och kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 20 december 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 20 december 2017.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.


Särskil­da förkun­ska­per för Operatör grafisk produktion

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

  • Matematik A/Matematik 1b/1c enligt GY11
  • Svenska A/Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 enligt GY11

 

Ur­vals­pro­cess för Operatör grafisk produktion

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov bestående av:

  • Muntlig intervju som fokuserar på de kompetenser som bedöms viktiga för att klara utbildningen. Kompetenser som prövas är kommunikativ förmåga, att kunna förstå en instruktion och kunna redogöra för vad som ska göras utifrån denna samt kunna uttrycka på vilket sätt praktisk färdighet kan vara en tillgång under utbildningen. Intervjun genomförs med hjälp av frågor fastställda av ledningsgruppen och är identiska för alla som genomgår urvalsprocessen.
  • Test som visar graden av gott färgseende. Under utbildningen och i yrkesrollen ingår att kunna bedöma trycksaker i förhållande till givna färgstandarder.

Intervjuprovet utvärderas i en 35-gradig skala, där 35 är bästa möjliga poäng. Färgtestet ger 1-5 poäng där 5 är bästa möjliga poäng.

De sökande tas in i den ordning den sammanlagda poängen visar, där den med högst poäng tas in först. Vid lika poäng avgör högsta poängen på intervjuprovet.