Ansökningsanvisning Hisstekniker

Sista ansöknings­da­g är den 19 juni 2017 (ut­bild­nings­start 28 augusti 2017). 

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

 

Vik­tigt för dig som söker till Hisstekniker

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 19 juni 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida 12 juni 2017, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 19 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 19 juni 2017.


Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskilda förkunskaper för Hisstekniker

  • Examen från gymnasiets yrkesprogram El- och energi, eller, mot uppvisande av intyg, likvärdig utbildning med likvärdiga teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

 

Urvalsprocess för Hisstekniker

  • Särskilt prov som testar de sökandes reella elkunskaper (max 50 p).
  • Särskilt prov som testar de sökandes kommunikationsförmåga (max 50 p).

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats.