Ansökningsanvisning IT-säkerhetstekniker

Sista ansökningsdagen för onlineansökan är den 9 maj 2017
(utbildningsstart augusti 2017).

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter till din ansökningssida. Där kan du följa din ansökan och få aktuell information.

 

Vik­tigt för dig som söker till IT-säkerhetstekniker

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats: 
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt even­tu­ellt and­ra kursin­tyg

Even­tu­el­la hand­ling­ar som skic­kas per post ska vara oss till han­da se­nast 9 maj 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och even­tu­ellt re­fe­rens­num­mer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast 2 maj 2017, och kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 18 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 18 juni 2017.


Yr­keshögsko­le­behörig­het

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskil­da förkun­ska­per för IT-säkerhetstekniker

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • Engelska A eller betyget E i Engelska 5
 • Matematik B alternativt Matematik 2
 • Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.


Ur­vals­pro­cess för IT-säkerhetstekniker

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Logiktest som mäter den sökandes förmåga till logiskt tänkande och problemlösning (max 50 poäng). 
 • Datornätverkstest som mäter kunskapen och förståelsen kring en dators uppbyggnad och funktion, grundläggande kunskaper om nätverksprotokoll och nätverksutrustning såsom switchar, routrar och brandväggar (max 50 poäng).
 • Engelsktest som avgör hur den sökande klarar av att ta till sig information skriven på teknisk engelska (max 50 poäng).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på det muntliga kommunikationsprovet.