Ansökningsanvisning Servicetekniker

Sista ansökningsdag är den 9 maj 2018
(utbildningsstart augusti 2018). 

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter så att du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

 

Vik­tigt för dig som söker Servicetekniker för storköksmaskiner

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
  • On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt even­tu­ellt and­ra kursin­tyg

Even­tu­el­la hand­ling­ar som skic­kas per post ska vara oss tillhan­da se­nast 9 maj 2018. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och even­tu­ellt re­fe­rens­num­mer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2018 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast 2 juni 2018, och kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 9 maj 2018.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 9 maj 2018.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskil­da förkun­ska­per för Servicetekniker för storköksmaskiner

  • Krav på någon av nedanstående kurser/program/kunskaper:


Praktisk ellära, El-lära 1, Elkraftteknik, Växelström trefas, Elkompetens A och B, Industritekniska Processer 1 och Underhåll elteknik, Industriell produktion A och Underhåll A och B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

  • Eller om du gått något av följande program:

El- och Energiprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet eller Industritekniska programmet.


Ur­vals­pro­cess för Servicetekniker för storköksmaskiner

Följan­de ur­vals­grun­der används om an­ta­let behöriga sökan­de översti­ger an­ta­let ut­bild­nings­plat­ser:

  • Ett skriftligt prov som testar de sökandes reella eltekniska- och underhållstekniska kunskaper (max 50 p).
  • Ett muntligt prov som testar de sökandes kommunikationsförmåga (max 50 p).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på det muntliga kommunikationsprovet.