Estetiska programmet: det här är Xenters fyra spetsutbildningar

Xenter i samarbete med Tumba Gymnasium

På Tumba Gymnasiums Estetiska Program kan du läsa Xenters fyra gymnasiala spetsutbildningar. Tillsammans med Tumba Gymnasium tillhandager Xenter utbildningar i Bild och form - Animation och Estetik och media - Foto, Film/TV och Ra­dio/Ljud­de­sign. I det estetiska programmet får du stort ut­rym­me för din kre­a­ti­vi­tet och upptäckarglädje samtidigt som du kan vara säker på att du rustas för framtiden. Alla våra estetiska utbildningar är högskoleförberedande och har blivit godkända som spetsutbildningar, vilket betyder att du kan vara säker på att du får en estetisk utbildning med lärare, kursplan och utrustning i högsta klass. 

Estetiska programmet på Tumba Gymnasium via Xenter, med Bild och Form – Animation och Estetik och Media - Film/TV Foto och Radio och Ljuddesignär mycket uppskattat av såväl våra elever som arbetsgivare. Vi gör återkommande mätningar för att både kvalitetssäkra och utveckla våra utbildningar. Eleverna lyfter bland annat fram arbetsron och lärarnas coachande arbetssätt bland faktorerna som bidragit till deras utveckling på Xenters utbildningar. 

Via Xenter går du en en utbildning med stora resurser, såväl på lärar- som tekniksidan. Estetiska programmet och me­di­e­ut­bild­ningen utgår ufrån hur branschen ar­be­tar. Utbildningen ger dig möjlig­het att ar­beta på ett pro­fes­sio­nellt sätt och vi­da­re­ut­veck­la dig ut­i­från ditt in­tres­se. Alla utbildningar är givetvis högskoleförberedande och ger dig stor valfrihet inför framtiden.

Samarbeten med stora medieföretag

Våra lärare har stor kunskap om olika medier och gedigen branschbakgrund. Vi har ett omfattande nätverk med samarbetspartners, där exempelvis stora medieföretag som TV4 och SVT och eftergymnasiala estetutbildningar och medieutbildningar ingår. Samverkan med bransch och högskolor samt den höga utbildningskvaliteten har gjort inriktningarna på Xenters estetiska program till spetsutbildningar, vilket vi är väldigt stolta över.

Under medieutbildningen får du också ta del av skolans unika kontaktnät. Vi gör studiebesök, har föreläsare från medieföretag och du har möjlighet att samverka med medieföretagen i dina olika projektarbeten.

Prova olika inriktningar

Första ter­mi­nen på estetiska programmet får du pro­va på alla tre fördjup­nings­pro­fi­ler­na inom in­rikt­ning­en Es­te­tik och me­dia: Film/TV, Foto och Radio & Ljuddesign. Vid jul kan du se­dan göra ett ge­nomtänkt val och inrikta dig på ett av dom. För dig som väljer in­rikt­ning­en Bild och form börjar du re­dan under första ter­mi­nen med fördjup­nings­pro­fi­len Animation.

I års­kurs tre får du möjlig­het till en fördju­pad kon­takt med före­tag, verk­sam­he­ter och ut­bild­ning­ar som har kopp­ling till din in­rikt­ning­. Målet är att stärka din möjlig­het till stu­di­er på högre nivå och kun­na bli yr­kes­verk­sam inom det este­tis­ka området.

Utveckla viktiga yrkeskunskaper

På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na (bild och form – es­te­tik och me­dia). Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämnesun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå este­tis­ka pro­gram­met på Xenter.

I kärnämne­na ar­be­tar du med oli­ka pro­jekt så att du utöver ämneskun­ska­per i till ex­em­pel eng­els­ka och samhällskun­skap också utvecklar vik­ti­ga yr­kes­kom­pe­ten­ser, exempelvis initiativtagande och problemlösning, planering och, inte minst, samarbete.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Xenters stora Film/TV-studio med 5-kamerasystem.
Xenters stora Film/TV-studio med 5-kamerasystem.
Xenters stora fotostudio
Xenters stora fotostudio
Xenters radiostudio
Livesändning till webben från radiostudion.