Estetiska programmet: det här är Xenters fyra spetsutbildningar

På estetiska programmet på Xen­ter får du ut­rym­me för din kre­a­ti­vi­tet och upptäckarglädje när du går någon av spetsutbildningarna Bild och form, Foto, Film/​TV, Ra­dio och Ljud­de­sign el­ler Ani­ma­tion. På este­tis­ka pro­gram­met har vi in­rikt­ning­ar­na Es­te­tik och Me­dia samt Bild och form.

Estetiska programmet på Xenter med Bild och Form – AnimationFilm/TVRadio och Ljuddesign och Foto är mycket uppskattat av såväl våra elever som arbetsgivare. Vi gör återkommande mätningar för att både kvalitetssäkra och utveckla våra utbildningar. Eleverna lyfter bland annat fram arbetsron och lärarnas coachande arbetssätt bland faktorerna som bidragit till deras utveckling på Xenter.

På Xenter går du en en utbildning med stora resurser, såväl på lärar- som tekniksidan. Estetiska programmet och me­di­e­ut­bild­ningen utgår från hur branschen ar­be­tar. Utbildningen ger dig möjlig­het att ar­beta på ett pro­fes­sio­nellt sätt och vi­da­re­ut­veck­la dig ut­i­från ditt in­tres­se. Alla utbildningar är givetvis högskoleförberedande och ger dig stor valfrihet inför framtiden.

Samarbeten med stora medieföretag

Våra lärare har stor kunskap om olika medier och gedigen branschbakgrund. Vi har ett omfattande nätverk med samarbetspartners, där exempelvis stora medieföretag som TV4 och SVT och eftergymnasiala estetutbildningar och medieutbildningar ingår. Samverkan med bransch och högskolor samt den höga utbildningskvaliteten har gjort inriktningarna på Xenters estetiska program till spetsutbildningar, vilket vi är väldigt stolta över.

Under medieutbildningen får du också ta del av skolans unika kontaktnät. Vi gör studiebesök, har föreläsare från medieföretag och du har möjlighet att samverka med medieföretagen i dina olika projektarbeten.

Prova olika inriktningar

Första ter­mi­nen på estetiska programmet får du pro­va på alla tre fördjup­nings­pro­fi­ler­na inom in­rikt­ning­en Es­te­tik och me­dia: Film/TV, Foto och Radio & Ljuddesign. Vid jul kan du se­dan göra ett ge­nomtänkt val och inrikta dig på ett av dom. För dig som väljer in­rikt­ning­en Bild och form börjar du re­dan under första ter­mi­nen med fördjup­nings­pro­fi­len Animation.

I års­kurs tre får du möjlig­het till en fördju­pad kon­takt med före­tag, verk­sam­he­ter och ut­bild­ning­ar som har kopp­ling till din in­rikt­ning­. Målet är att stärka din möjlig­het till stu­di­er på högre nivå och kun­na bli yr­kes­verk­sam inom det este­tis­ka området.

Utveckla viktiga yrkeskunskaper

På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na (bild och form – es­te­tik och me­dia). Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämnesun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå este­tis­ka pro­gram­met på Xenter.

I kärnämne­na ar­be­tar du med oli­ka pro­jekt så att du utöver ämneskun­ska­per i till ex­em­pel eng­els­ka och samhällskun­skap också utvecklar vik­ti­ga yr­kes­kom­pe­ten­ser, exempelvis initiativtagande och problemlösning, planering och, inte minst, samarbete.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Xenters stora Film/TV-studio med 5-kamerasystem.
Xenters stora Film/TV-studio med 5-kamerasystem.
Xenters stora fotostudio
Xenters stora fotostudio
Xenters radiostudio
Livesändning till webben från radiostudion.