Estetiska programmet: det här är Xenters tre spetsutbildningar

På Tumba Gymnasiums estetiska program kan du läsa tre gymnasiala spetsutbildningar. Utbildningen görs tillsammans med Xenter.  De tre utbildningarna är Bild och form - Animation och Estetik och media - Mediedesign & Fotografi och Film/TV & Ljud­produktion

Lärare hjälper elev i animationssalen

Uppskattat av elever och branschen

Estetiska programmet på Tumba Gymnasium med Bild och Form – Animation och Estetik och Media - Film/TV & Ljudproduktion och Mediedesign & Fotografiär mycket uppskattat av såväl våra elever som arbetsgivare. Vi gör återkommande mätningar för att både kvalitetssäkra och utveckla våra utbildningar. Eleverna lyfter bland annat fram arbetsron och lärarnas coachande arbetssätt bland faktorerna som bidragit till deras utveckling på Xenters utbildningar

Elevarbete My Sandberg

Upptäck din kreativitet

På det estetiska programmet får du stort ut­rym­me för din kre­a­ti­vi­tet och upptäckarglädje samtidigt som du rustas för framtiden. Alla våra estetiska utbildningar är högskoleförberedande och har blivit godkända som spetsutbildningar, vilket betyder att du får en utbildning med yrkesverksamma lärare, riktiga projekt och utrustning i högsta klass. 

Livesändning i den stora TV-studion

Resurser är A och O

Via Xenter går du en en utbildning med stora resurser, såväl på lärar- som tekniksidan. Estetiska programmet och me­di­e­ut­bild­ningen utgår ufrån hur branschen ar­be­tar. Utbildningen ger dig möjlig­het att ar­beta på ett pro­fes­sio­nellt sätt och vi­da­re­ut­veck­la dig ut­i­från ditt in­tres­se. Alla utbildningar är givetvis högskoleförberedande och ger dig stor valfrihet inför framtiden.

Elev livesänder radio i radiostudion

Samarbeten med stora medieföretag

Våra lärare har stor kunskap om olika medier och gedigen branschbakgrund. Vi har ett omfattande nätverk med samarbetspartners, där exempelvis stora medieföretag och högskolor ingår. Den höga utbildningskvaliteten har gjort inriktningarna på Xenters estetiska program till spetsutbildningar, utsedda av skolverket.

Under utbildningen får du tillgång tioll skolans stora nätverk inom mediebranschen. Vi gör studiebesök, har gästföreläsare från branschen och får ofta riktiga uppdrag som du kan använda i ditt framtida CV. 

Elever sitter framför sin tavla och tecknar

Prova olika inriktningar

Första ter­mi­nen på estetiska programmet får du pro­va på alla tre fördjup­nings­pro­fi­ler­na inom in­rikt­ning­en Es­te­tik och me­dia: Film/TV och Ljudproduktion samt Mediedesign & Fotografi. Inför vårterminen väljer du inriktning. För dig som väljer in­rikt­ning­en Bild och form börjar du re­dan under första ter­mi­nen med fördjup­nings­pro­fi­len Animation.

Elev fotograferar utomhus

Utveckla viktiga yrkeskunskaper

På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na (bild och form – es­te­tik och me­dia). Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämnesun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå det este­tis­ka pro­gram­met.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Elever förbereder studiofotografering
Xenters stora fotostudio
Elever sänder radio
Livesändning till webben från radiostudion.

Elev spolar av ramen
Grafikverkstaden