Kursbeskrivningar Foto

Estetisk kommunikation, 100 p

Kursen estetisk kommunikation handlar om hur vi kommunicerar med varandra, om kulturuttryck och om hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med olika metoder för att kommunicera konstnärligt. 

Konstarterna och samhället, 50 p


Konstarterna och samhället är en kurs du läser redan år 1 för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Medier, samhälle och kommunikation 1
, 100 p

Kursen ger en bild av mediernas och kommunikationens utveckling. Eleverna får en inblick i vem som äger medierna och hur medierna påverkar utvecklingen av demokrati och samtidskultur. 

Meddieproduktion 1, 100 p

Kursen ger en grundläggande inblick i arbetet med såväl foto som film/TV och ljud. Kursen kombineras med kursen Konstarterna och samhället för att visa hur bildspråk och berättartradition följer med i de olika uttrycksmedlen.

Medieproduktion 2, 100 p

En fördjupningskurs där bl a arbete med olika bildgenrer ingår.

Grafisk kommunikation 1
, 100 p

I kursen får eleverna arbeta med layout och bildbehandling. Eleverna får en förståelse för hur text och bild påverkar varandra så att de tillsammans utgör ett väl fungerande sammanhang. Grafisk kommunikation ger kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter.

Fotografisk bild 1
, 100 p

Kursen ger grundläggande kunskaper om foto, från idé till färdig bild. Eleverna får arbeta såväl analogt som digitalt för att få insikt i likheter och skillnader mellan arbetssätten.   

Fotografisk bild 2
, 100 p

Kursen tar bland annat upp hur bilden kommunicerar och hur den fotografiska bilden används i olika sammanhang och för olika syften. Olika fotografiska genrer belyses och eleverna får grundkunskaper i studiofotografering. Även fotografiets historiska utveckling tas upp i kursen.

Fotografisk bild 3, 100 p


I kursen ingår att planera och genomföra fotografiska projekt. Kunskaperna i studiofotografering fördjupas. Upphovsrättsliga lagar och etiska regler kring publicering av fotografiska bilder samt även arbetsmiljömässiga aspekter ingår.

Fotografisk bild 4
, 100 p

Eleverna får här arbeta utifrån ett mer konstnärligt perspektiv och med fotografiets berättartradition. Kursen ger en fördjupning av de olika delarna inom fotografins värld med yrkesmässiga begrepp, en överblick över samtida svenska och nordiska fotografer, samt inblick i entreprenörskap och företagande. Den fotografiska bilden blir satt i ett sammanhang. Bland annat via utställningsarbete får eleverna förståelse för fotots plats i det offentliga rummet.

Digitalt skapande 1, 100p

Under denna kurs får du möjlighet att sammanföra olika uttryck genom användning av såväl analoga som digitala verktyg. Du kan experimentera med olika tekniker och material och bara din fantasi sätter gränserna för vad som kan åstadkommas inom ramen för digitalt skapande. 

Gymnasiearbete, 100p

Gymnasiearbetet ska visa det du har lärt dig under utbildningen och att du är väl förberedd för högskola. Du ska själv styra över planering, genomförande och utvärdering, i samråd med din handledare. Arbetet utgår från den inriktning du valt och får handla om allt som ingår i det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området, och kommer att redovisas på liknande sätt som på högskola och universitet.

 
Fotografering
Framkallning i fotolabbet
Bildredigering i Photoshop
Grafikverkstaden