Kursöversikt Fastighetstekniker 400 YH-poäng

(5p = 1 vec­ka)

Byggteknik: 30p

Kursen skall ge den studerande fördjupande kunskaper inom bygg- och fastighetstekniker, material och konstruktion, samt om möjligheter och problem med desamma. I kursen övas även ritläsning och reparation.

Drift och underhåll, -installationsteknik och automation: 40p
Kursen ska ge den studerande avancerade kunskaper om olika tekniska system inom en byggnad, samt en helhetssyn på hur de samverkar i hyresgästers vardag. De tränas också att söka, analysera och åtgärda eventuella problem. De fastighetsrelaterade system som avses är t.ex el, vatten, styr- och reglerteknik, värme/kyla och ventilation. Studenten skall veta och förstå hur ett stambyte går till samt förstå och tolka BIM-baserade ritningar. 

Miljö och hållbarhet i fastighet: 25p
Studenten skall få en grundläggande miljökunskap, samt få kunskap i miljöbalken och de nationella miljömålen. Studenten skall även få förståelse för, och kunna föreslå energieffektivisering, samt fysisk och teknisk utformning för att kunna styra inneklimatet, hälso- och miljöpåverkan. Efter kursen skall studenten kunna hantera avfallsfrågor och kemikalier i ett fastighetsbestånd samt få en grundläggande kunskap i miljöcertifieringssystemen och branschens hjälpmedel för att planera och upprätthålla en hållbarhetsprofil. Studenten skall också få förståelse för behovet av social hållbarhet och styrmedlet hyresgästdialoger.

Examensarbete: 15p
Kursen ska ge den studerande tillfälle att i examensarbetet visa fram sina förvärvade kunskaper utifrån utbildningens innehåll gällande branschen, yrkesrollen och om relevanta teknikområden. I en rapport som framställs under kursen, använder den studerande tekniskt fackspråk på ett korrekt sätt, och visar djup inom valda specialområden. Kursens focus ligger på analys och problemlösning inom yrkesområdet.

Fastighetsekonomi: 20p
Kursen ska ge den studerande kunskaper om metoder för arbete med budget, kalkyler, nyckeltal, finansiella rapporter och prissättning. Studenten kommer också att öva på att göra för yrket förekommande analyser.

Fastighetsrelaterad juridik: 30p
Kursen ska ge den studerande kunskaper om vilka lagar, regler och förordningar som berör fastigheter, samt hur dessa påverkar yrkesrollen. Studenten ges färdigheter i att genomföra upphandlingar och beställa fastighetsknuten service. Självständig analys av regeltillämpning och ansvar tränas.

Energi och effektivisering i fastighet: 20p Kursen skall ge den studerande avancerade kunskaper om energitekniska anläggningar inom fastighet, och dessas funktion och delkomponenter, samt om felsökning, mätteknik, skadeförebyggande, och övervakande energiteknisk driftsoptimering. Energioptimering och systemförståelse tränas genom att de studerande utför beräkningar på olika system och möjliga energibesparande åtgärder. Studenten skall kunna genomföra rondering och driftsoptimering, samt en prognos och underhållsplan.

Säkerhet, skalskydd och arbetsmiljö: 30p Kursen skall ge den studerande fördjupade kunskaper om säkerhet, skalskydd, nya arbetsmiljölagen, samt tillgänglighet och anpassning för densamma. Den skall också ge den studerande intyg för sakkunnighet inom lekplatssäkerhet.

Kommunikation och entreprenörskap: 20p
Kursen ska ge den studerande kunskaper om kundbemötande i yrket förekommande vanliga situationer, om kulturspecifik kommunikation, och i rapportskrivande. Kursen betonar och tränar också hur varje kund kan bemötas på ett respektfullt och korrekt sätt. I kursen ges de studerande också kunskaper om förutsättningar för entreprenörskap samt vilka krav dessa ställer på individen.

Lärande i arbete, LIA 1: 70p
Beskrivning: Den studerande ska under den första LIA-perioden ges insikt i yrkesrollen och olika praktiska moment och förekommande arbetsuppgifter. Yrkesrollens komplexitet och ansvar betonas. Den studerande ska ges kunskaper om hur olika fastighetsrelaterade system samverkar i praktiken och vilka förutsättningarna är för en väl fungerande verksamhet. Vanliga problem i fastigheter ska adresseras och system för problemlösning och kontroll initieras.

Lärande i arbete, LIA 2: 50p
Beskrivning: LIA 2 är fördjupande och tränar självständighet. Den studerande ges möjlighet att använda sina under utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning. Genom att aktivt söka och åtgärda fel, planera och genomföra olika insatser samt analysera behov och lösningar tillsammans med andra på arbetsplatsen ges den studerande träning i de färdigheter som en erfaren Fastighetstekniker 2 har. Examination sker i samarbete med LIA-handledaren.

Organisation och ledarskap: 10p
Kursen skall ge den studerande insikter i organisations- och ledarskapsteori och praktik. Studenten får möjlighet att öva färdigheter relaterade till arbetsledning och kundvård i fastighetsföretag.

IT-teknik: 20p
Kursen ska ge den studerande kunskap och träning i IT-baserade stödsystem inom fastighetsområdet.

Projektledning: 15p Kursen tränar i förmågan att utöva ett aktivt projektledarskap, och i att praktiskt använda system för projektkommunikation samt projektstyrning och uppföljning.

Yrkesengelska: 10p
Den studerande övas i engelska fackuttryck och i att kommunicera korrekt kring fastighetsrelaterade frågor, både i tal och i skrift.