Kursöversikt Servicetekniker för storköksmaskiner

(5 YHP = 1 vecka)

Automatisering 15 YHP

Beskrivning: Kursen ger goda kunskaper om automatiserade maskiners delar och dess funktioner. Kunskaper att läsa och förstå och visa färdigheter i att tolka elektriska scheman och kunna använda dessa vid felsökning. Kunskaper i att utföra mätningar med hjälp av universalinstrument. Redogöra för olika sensorers användningsområde, inkoppling statusvisning, ingående delar som skyddar och styr elmotorer. Redogöra för ett styrsystems olika delar och dess funktion, göra en programframställning via PC.

Branschöversikt miljö, säkerhetsfrågor och regler 15 YHP

Beskrivning: Kursen ger en allmän kännedom om fackområdets betydelse, historisk utveckling inom branschen samt kunskaper om juridiskt regelverk, kundkrav och värdet av dokumentation. De studerande ska också ges en överblick över miljö- och säkerhetsaspekter och genuin förståelse för yrkesrollen.

Elektronik/datorteknik 10 YHP

Beskrivning: Kursen ger kunskaper om elektroniska systems uppbyggnad och funktioner samt därmed förknippade risker och faror som miljö och felhantering kan åstadkomma. Kunskaper om olika elektroniska styr- och reglersystems uppbyggnad med olika typer av I/O enheter. Kursen ger också färdigheter i viss reparation på kretskort och ESD-krav. Kursen utvecklar kunskaper om hur man kan använda datorn som hjälpmedel som t.ex. analysverktyg och omprogrammering av maskinens styr- och reglersystem.

Elkunskap 25 YHP

Beskrivning: Kursen ger kunskaper om elektriska systems uppbyggnad och funktioner samt därmed förknippade risker och faror samt god förståelse för svensk ellagstiftning. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå el-scheman, säkert felsöka och utföra reparations- och underhållsarbete på elektriska anläggningar under 1000V. Kursen baseras på elkunskaper motsvarande de specialiserade branschkraven inom yrkesområdet.

Hydraulik/Pneumatik/Vakuum 10 YHP

Beskrivning: Kursen ger kunskaper om olika pneumatiska och hydrauliska komponenter såsom beredning, kvaliteter av luft- och hydraultryck, cylindrar, ventiler etc. Kursen ger också kunskap om säkerhetstänkande, schemaläsning, rita och koppla upp system samt på ett effektivt sätt analysera felorsaker. Kursen omfattar även vakuumkomponenter som pumpar, ejektorer och förslutningar.

Installation 10 YHP

Beskrivning: Kursen ger de studerande kännedom om alla olika arbetsmoment i samband med nyinstallation av storköksutrustning. Kursen ger också kunskaper om hur man lägger upp en drift- och underhållsplan.

LIA 1: installation 20 YHP

Beskrivning: Kursen ger möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens olika dittills genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot installation där de studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen. Vidare ger praktiken på en arbetsplats allmän information om branschen och om olika möjligheter till anställning, utveckling och framtida karriär.

LIA 2: reparation, service och underhåll 45 YHP

Beskrivning: Kursen ger möjlighet att integrera kunskaper från utbildningens olika genomgångna delar i praktiskt arbete inom yrkesområdet. De studerande ges möjligheter att öva färdigheter som servicetekniker för storköksmaskiner och prövar på att själva leda vissa arbetsmoment. Kursen innehåller praktik på en arbetsplats med inriktning mot främst reparation, service och modernisering av storköksmaskiner där de studerande övar färdigheter relevanta för den aktuella arbetsplatsen. Vidare ger praktiken på en arbetsplats allmän information om branschen och om olika möjligheter till anställning, utveckling och framtida karriär.

Mekanik 20 YHP

Beskrivning: Kursen utvecklar kunskaper om storköksmaskiners mekaniska maskinelements uppbyggnad och funktion samt underhållsbehov på dessa. Kursen ger också förståelse för storköksmaskiners uppbyggnad i förhållande till den miljö den används i och temperaturväxlingar. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå ritningar, visa färdigheter i att praktiskt kunna demontera och montera maskinelement på ett korrekt sätt, samt göra val av rätt verktyg.

Service, livsmedelsmiljö, produktionsteknik och energi 15 YHP

Beskrivning: Kursen ger kunskaper om teknisk felsökning och service av olika typer av storköksutrustningar. Den ger också kunskap om de lagar som styr arbetet för hantering av livsmedel och kunskaper om arbete i storkök, hur livsmedel tillagas och förvaras, för- och efterarbeten och disk. Vilka energieffektiviseringar utvecklingen av storköksmaskiner kan ge. Kursen tar också upp hur logistiken ser ut och vilka roller som finns i ett storkök.

Vatten/gas/ånga/kyla 15 YHP

Beskrivning: Kursen ger kunskaper om fysikaliska och kemiska egenskaper för vatten, ånga och gas. Kursen ger också kunskap om säkerhetstänkande inom området samt på ett effektivt sätt analysera felorsaker och läcksökning. Kursen ger också teoretiska kunskaper om kylprocessen, kännedom om de vanligast förekommande köldmedierna och hantering av köldmedier. Kursen omfattar även klassificering av kylsystem.

Summa: 200 YHP