Så här ansöker du till Elkonstruktör

Sista ansöknings­da­gen är 31 maj 2020, med ut­bild­nings­start i mitten av au­gusti 2020.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

 

Så här söker du till Elkonstruktör

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slutbetyg från gymnasiet

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt pågående anställning

  - Arbetsgivarintyg som styrker eventuellt tidigare anställning/-ar.
  Vänligen notera att vid en urvalsprocess prioriteras sökanden med längst arbetslivserfarenhet, räknat i antal år och antal månader.


Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst betyget godkänt/E i:

 • El- och energiprogrammet – Praktisk ellära, 100 p

Samt två års arbetslivserfarenhet som elektriker

Typ av yrkeserfarenhet: Praktisk yrkeserfarenhet av elinstallationsarbete som elektriker på ett elinstallationsföretag eller annat arbete med el i enlighet med föreskrifterna i ELSÄK-FS 2017:4. Elinstallationsarbetet ska ha utförts i ett elinstallationsföretag som är verksamt inom någon av de verksamhetstyper som anges i 4 kap. 2 § ELSÄK-FS 2017:3.