Så här ansöker du till Storkökstekniker

Ingen utbildningsstart 2020.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Storkökstekniker

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.
Kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 23 augusti 2019.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.


Särskil­da förkun­ska­per

  • Krav på någon av nedanstående kurser/program/kunskaper:

Praktisk ellära, El-lära 1, Elkraftteknik, Växelström trefas, Elkompetens A och B, Industritekniska Processer 1 och Underhåll elteknik, Industriell produktion A och Underhåll A och B eller motsvarande förvärvade kunskaper.

  • Eller om du gått något av följande program:

El- och Energiprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet eller Industritekniska programmet.


Hur går urvalet till?

Följan­de ur­vals­grun­der används för utbildningen till Storkökstekniker om an­ta­let behöriga sökan­de översti­ger an­ta­let ut­bild­nings­plat­ser:

  • Ett skriftligt prov som testar de sökandes reella eltekniska- och underhållstekniska kunskaper (max 50 p).
  • Ett muntligt prov som testar de sökandes kommunikationsförmåga (max 50 p).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på det muntliga kommunikationsprovet.