Så här ansöker du till VR-producent

Ingen kursstart 2019

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Vik­tigt för dig som söker till VR-producent

Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:

  • Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Eventuella kom­plet­te­ring­ar­ ska du lad­da upp se­nast den 13 augusti 2018.

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Hur går antagningen till?

I samband med ansökan kommer du att få ett webbformulär som du fyller i, sedan får du en estetisk uppgift som du ska utföra och skicka per post till Xenter. Därefter erbjuds du tillfälle för muntlig redovisning av den estetiska uppgiften. Proven poängssätts och utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om vilka som antas till utbildningen. Besked om antagning ges i slutet av juni 2018.