Så här söker du till Elfordonsspecialist

Nästa utbildningsstart är 26 augusti 2019.
Sista ansökningsdatum är 12 maj 2019.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.


Så här söker du till Elfordonsspecialist

 • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  – Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 12 juni 2019.

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst betyg E/G/3 i följande kurser:

 • El- och enerigprogrammet
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p

--- Eller ---

 • Fordons- och transportprogrammet
 • Maskin- och lastbilsteknik – introduktion, 200 p
 • Fordonsteknik - introduktion, 200 p

--- Eller ---

 • Fordonsteknik – introduktion, 200 p
 • Personbilsteknik – introduktion, 200 p