Så här söker du till Expo-, skylt- och storbildsproducent

INGEN START HT 2018

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter så att du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

 

Viktigt för dig som söker Expo-, skylt- och storbildsproducent

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken längst upp i höger­spal­ten.

On­li­ne­ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:

- Slutbetyg från gymnasiet som

- Betyg som styrker de särskilda behörighetskraven (om detta inte framgår i slutbetyget)

 Engelska A alternativt Engelska 5 i nya systemet GY11

 Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 i nya systemet GY11


- Eventuellt betyg från annan eftergymnasial medieutbildning
 

Arbetsprov

Med hjälp av ett obligatoriskt arbetsprov prövas dina grundläggande kunskaper och färdigheter i programmen Photoshop, InDesign och Illustrator. Instruktioner för arbetsprovet får du från Camilla Qvick genom att maila henne på: camilla.qvick@xenter.se.

För att göra provet behöver du ha tillgång till Adobes programvaror Photoshop, InDesign och Illustrator. Om du inte har dessa programvaror finns möjlighet att ladda ned en gratisversion på Adobes hemsida av varje programvara som räcker i 30 dagar. Det kommer även att finnas möjlighet att göra provet här på Xenter, mer information om det kan du också få från Camilla Qvick.

I provet får du möjlighet att visa din kreativitet och färdigheter i programvarorna Photoshop, InDesign och Illustrator. Provet poängsätts, 20 poäng är max och det krävs minst 8 poäng för att uppnå de särskilda förkunskaperna.

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 30 november 2016. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der hösten 2016 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 30 november, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 20 december 2016.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 20 december.


Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

 

Särskilda förkunskaper för Expo-, skylt- och storbildsproducent

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser eller motsvarande:

  • Engelska A alternativt Engelska 5 i nya systemet GY11
  • Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 i nya systemet GY11
  • Grundläggande kunskaper och färdigheter i programmen Photoshop, InDesign och Illustrator. Detta bedöms i ett arbetsprov. Arbetsprovet poängsätts och för att uppnå de särskilda förkunskapskraven skall den sökande nå minst 8 poäng av de maximalt 20 poäng som detta prov kan ge.


Urvalsprocess för Expo-, skylt- och storbildsproducent

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

  • Betygsvärde för Svenska B/ Sv 2 och Engelska A/ Eng 5 fastställs (max 12 poäng).
  • Arbetsprovet som prövar de grundläggande kunskaperna i programmen Photoshop, InDesign och Illustrator poängsätts  (max 20 poäng).
  • Tidigare utbildning som gymnasieexamen inom Medieprogrammet eller programmet Estetik och media eller motsvarande utbildning inom visuell kommunikation (max 5 poäng).
  • Yrkeserfarenhet inom visuell kommunikation på heltid i minst 1 år efter gymnasieexamen (max 5 poäng).

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.