Så här söker du till IT-säkerhetsspecialist

Sista ansökningsdatum är 19 maj 2019.
Nästa utbildningsstart är 26 augusti 2019.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.


Så här söker du till IT-säkerhetsspecialist

 • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  – Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 12 juni 2019.


Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

 

Särskil­da förkun­ska­per för IT-säkerhetsspecialist

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • Engelska B/6
 • Matematik B/2
 • Svenska B alternativt Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.


Ur­vals­pro­cess för IT-säkerhetsspecialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Logiktest som mäter den sökandes förmåga till logiskt tänkande och problemlösning (max 50 poäng). 
 • Datornätverkstest som mäter kunskapen och förståelsen kring en dators uppbyggnad och funktion, grundläggande kunskaper om nätverksprotokoll och nätverksutrustning såsom switchar, routrar och brandväggar (max 50 poäng).
 • Engelsktest som avgör hur den sökande klarar av att ta till sig information skriven på teknisk engelska (max 50 poäng).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på det muntliga kommunikationsprovet.