Studerandehandboken

Handbok för studerande på Xenter Yrkeshögskola 2020/21

INNEHÅLL

Andaktsrum

Anhöriglista

Betyg, examensbevis eller utbildningsbevis

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Datorservice/IT

Disciplinärenden

Examensarbete

Examination

Formativ bedömning

Fusk, plagiering och korrekt citering

Försäkringar för studerande

Försäkring vid LIA

Försäkring vid LIA utomlands

GDPR (Dataskyddslagstiftningen)

Grupparbeten, ansvarsfrågor och etisk riktlinje

Kränkande behandling, trakasserier, diskriminering

Kurslitteratur/textmaterial

Kursplan

Kursplanering

Larmsystem/passerkort

Ledningsgrupp

Likabehandlingsplan

Lärande i arbete (LIA)

Lärplattform

Matsal och uppehållsrum

Myndigheten för yrkeshögskolan – MYH

Närvaro/frånvaro och studieavbrott

Parkering

Pedagogiskt förhållningssätt

Restaurang Stinsen

Rökning

Sjukanmälan och vård av barn

Studeranderabatt

Studeranderepresentanter – Studeranderåd

Särskilt pedagogiskt stöd

Tillgodoräknande av annan utbildning/andra kurser

Upphovsrätt till studerandearbeten

Utbildningsledare

Utbildningsplan

Utrymning Xenter- och Film/TV-huset

Utvärderingar

Vilrum

YH-verksamhetens organisation


Anhöriglista

Vid utbildningens start ska du fylla i en blankett med kontaktuppgifter till anhöriga, information om du har en allvarlig sjukdom med mera. Din blankett förvaras sedan inlåst och används bara om skolan vid allvarliga incidenter snabbt behöver kontakta en anhörig till dig.


Betyg, examensbevis eller utbildningsbevis

Inom yrkeshögskolan används betygsskalan Icke godkänd (IG), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). När kursen är genomförd (och i förekommande fall utvärderad) kommer du att kunna se ditt kursbetyg om du loggar in på Alvis. Om moment i en kurs ger betyg meddelar din lärare vilket betyg du nått.

Examen och examensbevis får du när du nått minst godkänt betyg i samtliga kurser. Övriga studerande får ett utbildningsbevis. Din utbildning avslutas med en Yrkeshögskoleexamen.


Andaktsrum

För att få tillgång till andaktsrum kontaktar du receptionen.


Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Utbildningarna inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN. Du ansvarar själv för att ha kontakt med CSN. Xenter rapporterar de uppgifter som krävs av oss som utbildningsanordnare till CSN. Om du inte uppnår studieresultat i takt med vad som anges i utbildningsplanen kan dina studiemedel dras in och du blir då skyldig att återbetala studiemedel till CSN.

Om du är sjukskriven eller är hemma för vård av barn (VAB) i en vecka eller mer måste det anmälas till CSN.


Datorservice/IT

Vid problem med nätverk eller Xenters lånedatorer kontaktar du din utbildningsledare som vid behov kontaktar en tekniker. Xenter bistår med support för skolans datorer, men inte för din privata dator.


Disciplinärenden

Anmälan om kränkande behandling, trakasserier, fusk eller plagiering ska utan dröjsmål lämnas till Xenters YH-chef. Xenter kan meddela disciplinåtgärd om det har säkerställts att Xenter har gett den studerande möjlighet att ta del av regelverket, om regelbrottet är styrkt bortom rimligt tvivel och om inga andra omständigheter gör en disciplinåtgärd omotiverad. Läs mer under punkten Kränkande behandling, trakasserier, diskriminering nedan.


Examensarbete

Examensarbetet syftar till att ge dig tillfälle att tillämpa de kunskaper utbildningen har givit, och träna färdigheter som kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Det utförs normalt individuellt.

För att få examen från yrkeshögskolan krävs ett genomfört examensarbete med lägst betyget G. Resonera med din utbildningsledare kring ditt examensarbete och processen med att få fram det. För fördjupning: Se Xenters Handbok för examensarbetet som du hittar på itslearning.


Examination

Examination är en bedömning av din kompetens för att få underlag till betygssättning. Vilken examinationsform som används för respektive moment är beslutat av ledningsgruppen för utbildningen. På Xenter förekommer många typer av examination, till exempel skriftlig tentamen som skrivs i skolan, mindre prov, hemtentamen och grupptentamen. Praktiska examinationer är också vanliga där den studerande får utföra ett praktiskt moment där läraren bedömer om studenten har nått målen för kursen. Andra former för examination är exempelvis muntliga presentationer, diskussioner och praktiska uppgifter.

För skriftlig tentamen gäller att ordinarie tentamen skrivs enligt skolans instruktioner. Om du inte nått godkänt betyg ges på överenskommen tid en omtentamen. Denna ges med samma förutsättningar och möjligheter som ordinarie tentamen. Den som inte nått godkänt betyg efter omtentamen hänvisas normalt till att skriva nästa ordinarie tentamen. Om en utbildning inte längre ges anordnas ett uppsamlingstillfälle senast sex månader efter att utbildningen avslutats.

För praktiska examinationer tillämpas i princip samma modell.


Formativ bedömning

Flera av våra utbildningar arbetar med formativ bedömning för att ge alla studerande möjlighet till bästa möjliga lärande. Formativ bedömning innebär kontinuerlig återkoppling från lärare till dig som studerande. Den ska innehålla information om i vilken utsträckning du har uppnått kursmålen, och visa tydligt vad som är ditt nästa steg i utvecklingen mot att nå kursmålen och yrkesrollen.


Fusk, plagiering och korrekt citering

På Xenter Yrkeshögskola ser vi allvarligt på fall av plagiering och fusk. Plagiering och andra typer av fusk medför disciplinära åtgärder.

Plagiering innebär att du som studerande har kopierat, alternativt imiterat, en text som är tidigare skriven utan att ange källa, alltså vem som skrivit texten tidigare.

Hur gör jag då för att ange det hela korrekt i det fall jag vill ha med en text som någon annan skrivit?
Du ska se till att läsaren klart förstår att texten är lånad, och varifrån du lånat den. Du avskiljer text som du lånat med citationstecken. Dessa kan användas vid såväl en hämtad textbit, som ett citat från en person som sagt något. Se mer i Xenters Examenshandbok. Den hittar du på itslearning.

Plagiering och försök till plagiering anmäls till Xenter, varvid ett disciplinärende skapas. Personal som fått kännedom om plagiering/försök till plagiering ska utan undantag anmäla detta till Xenter.

Om du vill få förtydliganden om plagiering – i såväl större som mindre arbeten – kan du diskutera gränsdragningar med din lärare i respektive kurs och med din utbildningsledare.


Försäkringar för studerande

Om dina personliga ägodelar stjäls, går förlorade eller skadas ska du anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag.

Personskadeförsäkring för YH-studerande ger ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall eller skada som uppstår under skoltid eller under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Skadeanmälan görs på särskild blankett som du hittar Kammarkollegiets webbplats.

Observera att du måste upplysa om du har egen försäkring som täcker skadan i din anmälan. En skadeanmälan ska du även göra till ditt eget försäkringsbolag.


Försäkring vid LIA

Ansvarsförsäkring för YH-studerande gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar arbetsgivare hos vilken utbildningen bedrivs

För mer information se 6 kap. 1§ Förordning (2009:130) eller kontakta din utbildningsledare och läs mer på Kammarkollegiets webbplats.


Försäkring vid LIA utomlands

Myndigheten för yrkeshögskolan har tecknat ett försäkringsavtal för studerande som har LIA utomlands. Den ger dels ett personskadeskydd, dels ett reseförsäkringsskydd. Läs mer om försäkringarna på Kammarkollegiets webbplats.


GDPR (Dataskyddslagstiftningen)

När Xenter Botkyrka (en del av Botkyrka kommun) som organisation publicerar personuppgifter i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube med flera) finns ett personuppgiftsansvar. Xenter publicerar uppgifter när vi vill informera om vår verksamhet. Xenter publicerar aldrig känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter. Om en bild ska användas på betalda annonsmedier krävs dock ditt samtycke. Utbildningsledaren eller annan Xenterpersonal ger dig i så fall en blankett att fylla i i enlighet med Dataskyddslagen.

Läs mer om hur Botkyrka kommun hanterar personuppgifter på:

https://botkyrka.se/kommun--politik/hantering-av-personuppgifter.html


Grupparbeten, ansvarsfrågor och etisk riktlinje

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete och redovisning.
 • Vid examination ska varje studerande ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som används.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.


Kränkande behandling, trakasserier, diskriminering

Xenters likabehandlingsplan hittar du på Itslearning och på xenter.se. Den beskriver hur vi arbetar för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den som utsätter annan studerande eller personal på Xenter för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567) bryter också mot Xenters regler. Om du upplever eller observerar kränkning eller diskriminering ska du vända dig till din utbildningsledare som bistår dig i anmälan och stödjer dig i processen. Utbildningsledaren rapporterar till Xenters YH-chef och ett utredningsarbete med utgångspunkt i Xenters likabehandlingsplan påbörjas.


Kurslitteratur/textmaterial

Den obligatoriska kurslitteraturen är angiven i kursplaneringen och du bekostar den själv. I normalfallet anskaffar du också litteraturen själv. Frivillig litteratur kan vara relevant som komplement, men är just frivillig och alltså inte ett krav för att nå målen med kursen. Övrigt material tillhandahålls via itslearning.


Kursplan

Kursplanen tas fram ur utbildningsplanen av ledningsgruppen för utbildningen. Den anger kursmål och kurskriterier, hur kursen ska genomföras samt på vilket sätt examinationen ska genomföras. Eventuella ändringar får endast ske efter beslut i ledningsgruppen.


Kursplanering

Kursplaneringen visar hur lektionerna i kursen ska genomföras. Här ingår instruktioner, uppgifter och innehållsligt material som texter, bilder, ljudfiler eller filmer. Information om examinationsformer finns också samt vid behov information om vilka datum eller deadlines som gäller för respektive examination.


Larmsystem/passerkort

Som studerande har du ett passerkort som ger dig tillträde till de lokaler som du behöver nå för din utbildning. Om du tappar ditt passerkort måste det spärras omgående. Kontakta vaktmästare eller receptionen. Förvara inte kort och kod tillsammans. Kontaktpersoner för larm- och passerkortsfrågor Xenterhuset: Receptionen (08 530 623 70) eller vaktmästeriet  (0708 80 40 38, 0704 23 54 30)


Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren, studeranderepresentanter samt representant för det allmänna skolväsendet har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen ansvarar för:

 • att utbildningen genomförs i enlighet med lagen om yrkeshögskolan, och att den är och förblir relevant för arbetsmarknaden
 • antagning av sökande till utbildningen
 • pröva frågor om tillgodoräknande
 • utfärdandet av examens- och utbildningsbevis
 • utveckling av utbildningen genom systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningsgruppen har också viktiga funktioner som:

 • utarbetande av kursplaner där innehåll, mål, examinationsformer fastställs
 • att bidra till anskaffning av LIA-platser
 • att ge och/eller ordna föreläsningar och studiebesök.


Likabehandlingsplan

Xenters likabehandlingsplan är ett levande dokument som syftar till att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering. Planen innefattar förebyggande åtgärder samt instruktioner om hur anmälda kränkningar ska hanteras. I händelse av kränkning eller diskriminering  ska du vända dig till din utbildningsledaren som bistår dig i anmälan och stödjer dig i processen.


Lärande i arbete (LIA)

LIA har en mycket viktig del i din utbildning genom att du tillämpar dina kunskaper och färdigheter samt utvecklar din kompetens i en verklig arbetssituation med stöd av en handledare. Kortare utbildningar har oftast en LIA-kurs, medan längre oftast har två. LIA omfattar minst 25 % av utbildningstiden.

Att söka LIA-platser är den studerandes ansvar och ingår som ett mycket viktigt led i din utbildning. Genom LIA får du din första kontakt med din nya yrkesroll samtidigt som arbetsgivaren får lära känna dig som en möjlig framtida medarbetare. Vi vet att arbetsgivarna vill ha initiativtagande personal och ser positivt på genomarbetade LIA-ansökningar. Xenter stödjer dig i att söka LIA-plats genom att du får skriva ett professionellt CV, personligt brev, bygga yrkesnätverk på LinkedIn med mera.

Som utbildningsanordnare ansvarar Xenter för att alla studerande kommer till LIA-platser med kunniga handledare för goda möjligheter att nå kursmålen. Utbildningsledaren kan vid behov få hjälp av Xenters LIA-samordnare.


Lärplattform

Xenters lärplattfom heter itslearning. Under hela utbildningen kommer kursplaneringen att tillhandahållas på plattformen. Här finns all information du behöver om kurserna såsom kursplan, kursplanering för de olika momenten i kursen, kurslitteratur, deadlines, examination, studiebesök, instruktioner med mera. Oförutsedda händelser och förändringar kommer att meddelas via itslearning och du måste logga in dagligen för att vara uppdaterad. Här får du kontakt med lärarna och här lämnar du in de arbeten/uppgifter/texter som du producerar. Den e-postadress du angav i ansökan är ditt användarnamn. Inloggningsuppgifter och mer information får du av utbildningsledaren.


Matsal och uppehållsrum

Studerandes matsal/uppehållsrum ligger på plan 2 vid trappan. Där finns kylskåp och mikrovågsugnar. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i lokalen. Varje utbildning kommer att få en fast tid för lunch så att inte trängsel uppstår. Om du har en allvarlig allergi ska du skriva in den på anhöriglistan, men också informera din utbildningsledare.


Myndigheten för yrkeshögskolan – MYH

MYH är den myndighet som beslutar om yrkeshögskoleutbildningarna i Sverige. Utbildningsanordnarna ansöker om att få driva YH-utbildningar till MYH, som beslutar genom att bevilja eller avslå ansökningarna. MYH ansvarar också för att granska att utbildningen genomförs i överensstämmelse med lag och förordning (SFS 2009:128 och 2009:130) samt utbildningsplanen. Läs mer på www.myh.se.


Närvaro/frånvaro och studieavbrott

Xenters erfarenhet visar att det finns ett starkt samband mellan hög närvaro i skolan och goda studieresultat. Ett tips från tidigare studerande är att sträva efter 100% närvaro genom hela utbildningen – betrakta alla moment som obligatoriska.

Räkna med att studier på helfart innebär 40 timmars studier/vecka, varav cirka 50% är bundet i skolan (föreläsningar, laborationer, övningar). Resten av tiden kan vara självstudier eller arbete i grupp. Du meddelar frånvaro till utbildningsledaren via itslearning och tar eget ansvar för att hämta in det du missat under din frånvaro.

Om du behöver göra ett studieuppehåll eller ett studieavbrott ska anmälan ske skriftligt. Xenter administrerar studieuppehållet och meddelar även om möjlighet finns att studera vid ett senare intag. Även studieavbrott ska anmälas skriftligt till Xenter. Avviker du från utbildningen i över tre månader utan att begära studieuppehåll, räknas det som studieavbrott. Läs mer på www.myh.se.

Du ska själv kontakta CSN vid studieuppehåll och studieavbrott för att undvika att bli återbetalningsskyldig av studiemedel.


Parkering

Studeranden och övriga besökande behöver parkeringstillstånd. Observera att parkeringsplats inte kan garanteras, speciellt under september och oktober brukar parkeringen vara otillräcklig. Parkeringstillstånd för ett fordon kan beställas genom din utbildningsledare vid terminsstart.


Pedagogiskt förhållningssätt

Xenter strävar efter att utveckla pedagogiken i utbildningarna. Vi fokuserar på entreprenöriellt lärande, flippat lärande och formativ bedömning (se rubriken Formativ bedömning). Det entreprenöriella förhållningssättet i utbildningen förbereder studeranden för yrkeslivet genom samarbete, initiativtagande samt lösning av autentiska problem som finns hos våra samarbetspartners. Flippat lärande innebär för oss att vi frigör värdefull undervisningstid. Genom att filma vissa lektioner och tillhandahålla dem via lärplattformen, kan du ta del av innehållet när, var och hur många gånger du vill. Du kan komma till lektionen bättre förberedd, och undervisningstiden kan användas till att lösa relevanta och utmanande problem eller till fördjupade ämnesdiskussioner.


Restaurang Stinsen

På entréplanet finns vår husrestaurang. Familjen Radulovic med personal kommer att göra sitt yttersta för att ge bästa service till dig som studerande och alla andra gäster. Restaurangen har öppet vardagar kl. 8:00 – ca 16:00. Dagens lunch serveras kl. 11:00 – 13:00.


Rökning

Vi har rökfritt i alla lokaler och utanför entréerna. Uteserveringen och utesoffan vid restaurangen är också rökfria. Se markering för angiven plats vid entren på parkeringssidan.


Sjukanmälan och vård av barn

Du ska själv anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Vid frånvaro ska du alltid meddela din utbildningsledare via itslearning. Tänk på att läkarintyg kan behövas vid längre sjukskrivning. Vid en veckas sjukfrånvaro eller mer måste du kontakta CSN. Förutsättningarna för att få behålla studiemedel och regler vid sjukdom eller vård av barn finns på CSN:s och Försäkringskassans webbplatser. Vid kortare frånvaro meddela din lärare i respektive kurs via itslearning och fråga efter hur du kan kompensera för din frånvaro.


Studeranderabatt

Som studerande vid Xenter Yrkeshögskola har du rätt till rabatter via Mecenatsystemet. Se mer på www.mecenat.se. Du behöver inte göra något själv, så snart du påbörjat dina studier meddelar skolan mecenat.se som skickar en länk till dig.


Studeranderepresentanter – Studeranderåd

Varje klass utser två studeranderepresentanter. De representerar sin klass i utbildningens ledningsgrupp och i StudRep. I ledningsgruppen har studeranderepresentanterna en viktig roll i att kommunicera synpunkter från klassen runt kvaliteten i utbildningen och andra frågor som ligger i de studerandes intresse. Varje klass har en röst i ledningsgruppen.

Samtliga studeranderepresentanter bildar ett studeranderåd som sammankallas av YH-chefen. Rådet diskuterar inflytandefrågor och utvecklingsfrågor i ett helhetsperspektiv för Xenters utbildningar.


Särskilt pedagogiskt stöd

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd för att nå utbildningens mål, har du rätt att få det. Om du har behov av stöd ska du kontakta utbildningsledaren snarast och berätta om dina behov så att vi kan skapa de rätta förutsättningarna för ditt lärande. Tillsammans med utbildningsledaren gör du en åtgärdsplan på vilka stödåtgärder som ska användas för att du ska klara utbildningen. Exempel på åtgärder är anteckningsstöd, teckenspråkstolkning, extra datorstöd, mentorsstöd, inläsning av litteratur och förlängd skrivtid på tentamen.

För mer information se: www.myh.se/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet


Tillgodoräknande av annan utbildning/andra kurser

Vill du tillgodoräkna kurser som du har läst på eftergymnasial nivå kan det prövas. I det fallet valideras kunskaperna mot kursmålen. Ansökan sker hos utbildningsledaren och beslut fattas av ledningsgruppen.

Upphovsrätt till studerandearbeten

Rätten att använda material producerat under kurser i utbildningssyfte tillkommer upphovsmannen, alltså den studerande. Där Xenter vill visa upp arbeten kan utbildningsledaren komma att fråga den/de studerande som skapat verket, om lov att visa verket med uppgift om upphovsman. För detta finns en blankett. Det kan till exempel gälla vid utställningar, branschdagar och marknadsföring.


Utbildningsledare

Utbildningsledaren är ansvarig för den dagliga verksamheten inom en YH-utbildning. Utbildningsledaren har jämte ledningsgruppen ett omfattande ansvar för utbildningens kvalitet. Om du upplever att undervisningen har brister i någon form eller att din lärare inte har en konstruktiv dialog med dig och dina kurskamrater ska du kontakta din utbildningsledare. Om du råkar ut för privata händelser som riskerar att påverka dina studier negativt, kan du också vända dig till utbildningsledaren för att få råd. Om du inte kan lösa en fråga med din utbildningsledare eller inte blir korrekt behandlad ska du vända dig till YH-chefen. Kontaktuppgifter till personalen på Xenter finns på webbplatsen.


Utbildningsplan

Utbildningsplanen är utbildningens formella och grundläggande styrdokument och godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan.


Utrymning av Xenter- och Film/TV-huset

Vid larm ska ansvarig lärare och/eller utbildningsledare kontrollera att samtliga studerande uppfattat larmet och påbörja evakuering via anvisad utrymningsväg.

Alla studerande och all personal ska vid utrymningslarm utrymma byggnaderna. Detta gäller utan undantag. Det finns två återsamlingsplatser, för Xenter-huset är samlingsplatsen bortre delen av parkeringen på restaurangsidan och för Film/TV-huset är återsamlingsplatsen på gräsmattan vid basketplanen. I början av varje utbildning kommer Xenters säkerhetsansvarige, att besöka samtliga studerandegrupper för genomgång av Xenterhusets säkerhet.


Utvärderingar

Utvärderingar av utbildningen i sin helhet samt enskilda kurser sker kontinuerligt och resultaten ger viktig grund för Xenter att utveckla verksamheten. Du kan påverka din utbildning genom att lämna synpunkter och ge konstruktiv kritik. Utfallet redovisas för studeranden och behandlas i ledningsgruppen samt i Xenters ledning. Det ger grund för en årlig handlingsplan inom Xenters systematiska kvalitetsarbete och därför är det viktigt att du medverkar genom att besvara utvärderingar under din utbildning.


Vilrum

För att få tillgång till vilrummet kontaktar du receptionen.


YH-verksamhetens organisation

Yrkeshögskolan är som utbildningsform uppbyggd på tillit och respekt mellan:

 • Studerande
 • Lärare
 • Företag/arbetsgivare (Samarbetsparter, LIA-platser, lärare)
 • Xenter/Botkyrka kommun
 • Staten/YH-myndigheten

I en ideal värld sköter alla sin del på bästa sätt; staten finansierar, Xenter organiserar, läraren sprider kompetens, arbetsgivare ger LIA och de studerande sköter sina studier helt klanderfritt, med 100% engagemang i varje stund. Xenter har organiserat varje utbildning kring utbildningsledarna. Som stöd för din utbildningsledare finns också en YH-administratör, och en YH-chef. YH-administratören har koll på kontakter med Myndigheten för Yrkeshögskolan och CSN. YH-chef håller i lednings- och personalfrågor samt driver den pedagogiska linjen och utvecklingen i samråd med utbildningsledare och