Vad är en spetsutbildning på Xenter?

Vad innebär en spets­ut­bild­ning inom estetiska programmet?

  • En spets­ut­bild­ning ger ele­ven möjlig­het att nå längre ge­nom högre kva­li­te­t. En elev på Xenter får till ex­em­pel göra ar­bets­pro­ver till eftergymnasiala utbildningar, möta bransch­kun­ni­ga ex­ter­na föreläsare samt göra riktiga projekt.

  • Xenters un­der­vis­ning­ utgår ifrån hur företag och organisationer ar­be­tar i verk­lig­he­ten inom elevens spe­ci­fi­ka ämnes­område.

  • Spets­ut­bild­ning­en kom­bi­ne­rar te­o­re­tiskt och prak­tiskt läran­de.

  • Un­der stu­di­er­na på gymnasieutbildningen övar ele­ver­na ent­re­prenöri­el­la förhåll­ningsätt till ex­em­pel ge­nom att ge­nomföra sto­ra utställ­ning­ar, ex­ter­na sam­ar­be­ten och att ar­be­ta med projekt.

  • Xen­ter och ​Tum­ba gym­na­si­um är myc­ket re­surstarkt när det gäller lo­ka­ler, tek­nik, ma­te­ri­al och per­so­nal.

  • Lärarna på Xenter har ett nära sam­ar­be­te med högsko­lor, yr­keshögsko­lor och branschföre­tag och är ofta själva yrkesverksamma.


BRANSCHKUNNIG ENHET

Xenter har länge satsat på media och estetiska utbildningar. Vi har en branschkunnig enhet med behörig personal, djup mediakomptens, specialbyggda lokaler och professionell teknik. Med ett brett kontaktnät inom den audiovisuellla upplevelseindustrin utvecklar och kvalitetssäkrar vi ständigt utbildningarna.

Våra samarbetspartners

Livesändning i Xenters stora film/TV-studio
Xenters stora film/TV-studio.
Universitet- och högskolecitat
Citat av Maria Hedman-Hvitfeldt och Henrik Schröder