Vad är en spetsutbildning på Xenter?

Xen­ter samarbetar med ​Tum­ba gym­na­si­um och har inom estetiska programmet fyra spets­ut­bild­ning­ar inom film/​TV, foto, ljud, bild och formgivning samt ani­ma­tion. En spets­ut­bild­ning ger dig som ele­v möjlig­het att nå längre ge­nom högre kva­li­te­t.

Xen­ter är tillsammans med​ Tum­ba gym­na­si­um i Botkyrka kommun ut­sett av Skol­ver­ket att be­dri­va estetiska prorgrammets na­tio­nel­la spets­ut­bil­ning­ar inom områdena: film/​tvfotoljud och bild och formgivning – ani­ma­tion. Utbildningarna har riksintag och ger högsko­le­behörig­het.

Att vi på Xenter har fler spets­ut­bild­ning­ar än vad Stock­holms läns övri­ga sko­lor har till­sam­mans är ett tydligt bevis på vårt goda renommé och framstående resultat.

Vad innebär en spets­ut­bild­ning inom estetiska programmet?

  • En spets­ut­bild­ning ger dig som ele­v möjlig­het att nå längre ge­nom högre kva­li­te­t. Du som elev på Xenter får till ex­em­pel göra ar­bets­pro­ver, möta bransch­kun­ni­ga ex­ter­na föreläsare och ges möjlig­het till cer­ti­fi­e­ring i Pro tools och Avid.

  • Vår un­der­vis­ning­ utgår ifrån hur företag och organisationer ar­be­tar i verk­lig­he­ten inom ditt spe­ci­fi­ka ämnes­område.

  • Spets­ut­bild­ning­en kom­bi­ne­rar te­o­re­tiskt och prak­tiskt läran­de.

  • Un­der stu­di­er­na på gymnasieutbildningen övar ele­ver­na ent­re­prenöri­el­la förhåll­ningsätt till ex­em­pel ge­nom att ge­nomföra sto­ra utställ­ning­ar, ex­ter­na sam­ar­be­ten och att ar­be­ta med projekt.

  • Lärarna på Xenter har ett nära sam­ar­be­te med högsko­lor, yr­keshögsko­lor och branschföre­tag.

  • Xen­ter och ​Tum­ba gym­na­si­um är myc­ket re­surstarkt när det gäller lo­ka­ler, tek­nik, ma­te­ri­al och per­so­nal.