Bygglovshandläggare – byggnadsinspektör (distans)

Som Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör arbetar du med att bygga och upprätthålla den svenska samhällsutvecklingen i form av en kontinuerligt fungerande bygglovsprocess.

Du kommer att ha en rådgivande och beslutsfattande roll, främst inom kommuner, där du med berörda parter leder och beslutar om ärenden/projekt som leder till ett miljösmart byggande. Det handlar ofta om att kompromissa och se på alternativ som värnar om vår miljö. Det kan te sig i att skydda och bevara bebyggelse enligt gällande lagstiftning, samt utforma ny bebyggelse rent estetiskt.

Samhällsbyggnad och teknik är en framtidsbransch där exploatering av mark, boende och infrastruktur utgör en viktig del. Idag behövs det ändå fler bostäder och en bättre infrastruktur, vilket leder till en ökad efterfrågan på att det byggs rätt, men även ur ett miljöperspektiv – enligt gällande lagar och regler.

Sveriges klimatmål ställer stora krav på kompetens inom byggnadssektorn i form av hållbart byggande som bland annat leder till energieffektiva hus. För att kunna styra och kontrollera att dessa mål uppfylls så har Bygglovshandläggaren/Byggnadsinspektören en viktig roll att fylla sett ur ett samhällsperspektiv. Yrkesrollen har en kommande viktig funktion i samhället genom kontroll och tillsyn att det byggs på rätt sätt.

Hela miljonprogrammet står inför omfattande renovering och/eller nybyggnad ur ett hållbart och miljövänligt perspektiv. Detta måste ske i ett hållbart samhällsbyggnadsperspektiv då det inom en tioårsperiod behövs 700 000 nya bostäder i 250 av landets 290 kommuner.

Utbildningen har som målsättning att ge ett helhetsperspektiv av handläggning av bygglov och inspektion av byggnader. I samhällsbyggnadssektorn arbetar Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektörer i grupp inom bygglov, och inspektion och är en viktig del av byggprocessen. Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare utgör en viktig länk för dessa frågor, tillsammans med andra yrkesroller, för att uppnå gemensamma mål med byggandet.


Efter utbildningen ska du bland annat ha kunskaper om/i:

 • plan- och bygglagen (PBL)
 • miljölagstiftning och miljökrav
 • bygglovsprocessen och stadsplanering
 • tillsyn och myndighetsutövning
 • presentationsteknik, bemötande och konflikthantering
 • byggnadstekniska system, konstruktion, VVS, brand, fukt, riskanalys
 • byggteknik, byggmatematik och konstruktionsritningar
 • byggherrens kontrollansvar och byggnadsnämndens tillsynsansvar
 • tekniskt samråd, hur platsbesök och slutsamråd görs
 • översiktsplaner, detaljplaner, kartläsning och ritmaterial
 • fysisk planering, arkitektur och samspel ny/äldre bebyggelse
 • hållbart byggande och utveckling


Efter utbildningen ska du bland annat ha färdigheter i att:

 • hantera samt tillämpa PBL för att pröva bygglovsärenden
 • tolka översikts- och detaljplaner i bygglovsprocessen
 • tolka byggnads- och kartritningar i bygglovsprocessen
 • ge rådgivning och vara bollplank i samband med planering av byggprojekt
 • lösa konflikter/hantering med sökande parter, skriftligt och muntligt
 • utföra handläggning av bygganmälan och tillsynsärenden enligt PBL
 • leda kundmöten, samrådsmöten med berörda parter
 • presentera beslut/ärendet, föra en konstruktiv diskussion vid behov
 • bedöma samspelet mellan ny- och äldre bebyggelse, för att integrera på bästa sätt
 • besluta om kontrollplaner och strandskyddsdispenser
 • utöva tillsyn/uppföljning av byggprojekt, bygglov och givna ramar
 • utöva tillsyn i samband med tekniskt samråd och platsbesök


Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • besluta om bygglov
 • ge tillförlitlig rådgivning inom området
 • verka för en hållbar inriktning i bygglovsärendena
 • granska/pröva och göra adekvata bedömningar i bygglovsprocessen
 • vara anställningsbar som Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör i kommuner
 • arbeta som Byggnadsinspektör


Kurser i utbildningen:

 • Bygglovsprocessen, 30p
 • Byggteknik, säkerhet och installationer, 20p
 • Examensarbete, 15p
 • Hållbarhet och miljölagstiftning, 15p
 • Kommunal och statlig förvaltning, 10p
 • Kommunikation och bemötande, 10p
 • Kontroll och tillsyn, 10p
 • LIA, 50p
 • Plan- och bygglagen, miljöbalken samt övrig lagstiftning, 30p
 • Samhällsplanering, arkitektur och kulturhistoria, 10p
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 80 veckor (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning, Distans 50%

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav:

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet, samt minst betyget godkänt/E i:

 • Engelska 5/A eller motsvarande
 • Matematik 1a/1b/1c/A eller motsvarande
 • Svenska 2/som andraspråk 2/B
 • eller motsvarande

Sista ansökningsdag:  –

Start: Eventuell start i augusti 2018