Dokumentcontroller/registrator (distans)

En dokumentcontroller/registrator anställs inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Huvuduppgiften är att upprätthålla de krav som ställs avseende insyn i den offentliga verksamheten.

Dokumentcontroller/registrator


Yrkesrollen professionaliseras
Utbildningen ska tillgodose en växande efterfrågan på specialistkompetens inom dokument- och informationshantering inom offentlig sektor. Registratorsfunktionen syftar i första hand till att upprätthålla de insynskrav som ställs på offentlig verksamhet. Digitaliseringen ställer högre krav för att insynskraven ska kunna uppnås och innebär även att informationen ändrar karaktär samt att mängden information växer kraftigt. Det är en både kvalitativ och kvantitativ förändring som innebär att den traditionella registratorsrollen är i förändring och allt oftare benämns dokumentcontroller.

"Vad som är säkert är att yrket blir mer och mer professionaliserat. Och ju mer information som produceras, dokumenteras och sparas inom olika system, desto större är behovet av personer som kan bidra till ordning och reda i informationshanteringen med kompetens inom informationssäkerhet och dataskydd", Inga-Greta Carneland, kanslichef Örebro kommun.

Arbetsuppgifter för en registrator: 

 • Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem.
 • Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.
 • Bedöma den egna förmågan och vilka ärenden som ska lämnas vidare till annan yrkesroll.
 • Stötta och utbilda medarbetare i dokument- och informationshantering.
 • Utveckla sin egen förmåga att bedöma hur olika typer av information ska hanteras.

Förmågor som är viktiga för yrkesrollen:

 • Kommunikationsförmåga, uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Grundläggande kunskap om det offentliga samhällets organisering.
 • Förmåga att samarbeta med övriga yrkesroller inom informationshanteringskedjan.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser för att:

 • bedöma och hantera information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och andra bestämmelser
 • sekretessbedöma information vid registrering och i samband med utlämning av allmän handling
 • anpassa information och dokument för arkivering och e-arkivering
 • formulera tydliga och välmotiverade interna och externa skrivelser
 • utbilda medarbetare i informationshantering samt vara drivande i förändring av arbetssätt
 • övervaka interna rutiner och processer för informationshantering
 • analysera och utveckla interna rutiner och processer för informationshantering.

Kurser i utbildningen

 • Examensarbete, 5 p
 • Informations- och dokumenthantering, 30 p
 • Juridik för registratorer, 30 p
 • Lärande i arbete, 60 p
 • Offentlighet och sekretess, 20 p
 • Pedagogik och förändringsledning, 15 p
 • Systemförvaltning, 30 p
 • Teknisk dokumentation, 10 p

Kontakt:
Petja Svensson
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: Augusti 2020 – december 2021 (200 YH-poäng)

Utbildningsform: Distans, deltid 75%, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Workshops: 4 stycken obligatoriska träffar är förlagda till Xenter Yrkeshögskola i Tumba

Webbinarier: sker kvällstid

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget E/G/3 i kursen Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2, 100p

Sista ansökningsdatum: 11 maj 2020

Startdatum: augusti 2020

(Nästa kursstart är i januari 2021 och ansökan inför den kursstarten öppnar i augusti 2020.)

Dokument