Elkonstruktör

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 29 januari 2019.

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar. Du gör ritningar för elektronik som ska installeras i en byggnad.

De kunskaper som YH-utbildningen ger är en bra och stabil grund för vidare förståelse samt vidareutbildning på området som bland annat innefattar: kunskaper i el - och energiteknik, automation, miljöpåverkan, matematiska beräkningar och standarder.

Det råder en stor brist på medarbetare med rätt kompetens i installationsbranschen. Tillgången på bostäder och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt, kort sagt, för ett väl fungerande samhälle. För att klara detta behövs ett stort antal kompetenta medarbetare inom installationssektorn såväl som inom VVS och eltekniksidan, på alla nivåer.

"Vi behöver fler sökande med relevant utbildning och erfarenhet som överbryggar gapet mellan elektriker med mycket hands-on erfarenhet och akademiker/ingenjörer med ofta nära nog ingen hands-on erfarenhet. För oss är det viktiga individernas kunskap, erfarenhet och motivation."
Erik Leonton, Sektionschef El & Instrument, Food & Pharma, ÅF Industry.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt ansvara för projektering och konstruktion av en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram
 • omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar
 • analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar
 • samordna installationsprocessen med andra discipliner
 • självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk
 • utrustning samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
 • kommunikation och kundbemötande.

Obligatoriska kurser i utbildningen

 • Anläggningar för produktion och överföring av el- samt industriella anläggningar,  40 p                                
 • CAD för elkonstruktörer 1,  35 p
 • CAD för elkonstruktörer 2,  20 p
 • Elinstallationer i byggnader,   40 p
 • Elmaskiner - drivsystem,  12 p
 • Entreprenadjuridik,  15 p
 • Examensarbete,  10 p
 • Lärande i arbete 1 (LIA),  20 p
 • Lärande i arbete 2 (LIA),  40 p
 • Maskinsäkerhet,  10 p
 • Projektkunskap,  15 p
 • Regler och standarder,  12 p
 • Riskbedömning,  6 p
 • Styrteknik, 10 p
 • Tillämpad matematik, 10 p

Valbara kurser

 • Belysningsprojektering (Byggnad),  10 p
 • Elmaskiner- drivsystem (Industri),  5 p
 • Maskinsäkerhet (Industri),  10 p
 • Riskbedömning – Industri,  5 p
 • Teleteknik – Byggnad, 10 p
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 63 veckor (315 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 315 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i:

 • El- och enerigprogrammet
 • Praktisk ellära, 100p

Samt två års arbetslivserfarenhet

Typ av yrkeserfarenhet: Praktisk yrkeserfarenhet av elinstallationsarbete som elektriker på ett elinstallationsföretag eller annat arbete med el i enlighet med föreskrifterna i ELSÄK-FS 2017:4. Elinstallationsarbetet ska ha utförts i ett elinstallationsföretag som är verksamt inom någon av de verksamhetstyper som anges i 4 kap. 2 § ELSÄK-FS 2017:3.

Sista ansökningsdag:

Start: Augusti 2019 (vid positivt besked från YH-myndigheten)