Estetiska programmet: Bild och Form - Animation (spetsutbildning)

Den högskoleförberedande utbildningen Bild och Form­ med Ani­ma­tion som fördjup­ning är en kre­a­tiv och konstnärlig in­rikt­ning på det Este­tis­ka pro­gram­met. Tillsammans med Tumba gymnasium håller vi i en av Sveriges få spetsutbildningar i animation. Du får lära dig att ani­me­ra på klas­siskt vis i 2D och att ska­pa liv och rörelse i dina egna bil­der.

Utbildningen på Xenter ger dig flera intressanta framtidsmöjligheter. Ge­nom fördju­pa­de stu­di­er och ar­bets­pro­ver ger Este­tis­ka pro­gram­met med in­rikt­ning­en Bild och Form – Ani­ma­tion en god grund för stu­di­er på yr­keshögsko­la och högsko­la inom de konstnärli­ga, hu­ma­nis­tis­ka och samhälls­ve­ten­skap­li­ga områdena.

Den ger även förutsättningar för yr­kes­utövning i prak­tis­ka yr­ken där man har använd­ning av känsla för färg, form och kre­a­ti­va lösning­ar i oli­ka sam­man­hang. Des­sa kun­ska­per värde­ras högt inom bland an­nat re­klam, TV och IT samt and­ra kom­mu­ni­ka­ti­va yr­ken. Drömmer du om att bli illustratör, animatör eller formgivare – då är det här en utbildning för dig.

Framtidssäkra utbildningar

Ubildningen bedrivs i samarbete med Tumba gymnasium, som ligger vägg i vägg med Xenter i Tumba. På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na. Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämne­sun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå Este­tis­ka pro­gram­met på Xen­ter.

Tillsammans våra samarbetspartners – stora företag, institutioner och välkända högskolor – ser vi till att skapa kvalitativa och framtidssäkra utbildningar. Att vi har lyckats med det visar våra undersökningar bland tidigare elever. Tack vare faktorer som arbetsro på lektioner och våra lärares coachande förhållningssätt är Xenters elever mycket nöjdare än riksgenomsnittet.

Spännande samarbeten

Xenter är en kreativ och spännande mötesplats, alldeles intill pendeltågstationen i Tumba. Här kommer du få samarbeta med likasinnade gymnasielever, men också stöta på yrkeshögskoleelever med in­rikt­ning på allt från 3D-tek­nik till li­vesänd­ning­ar. Representanter från närings- och arbetslivet är alltid närvarande. Det är en del av Xenters filosofi och en förutsättning för att kunna skapa framtidssäkra utbildningar.

Så jobbar vi på spetsubildningen Animation 

Vi ar­be­tar på ljus­bord spe­ci­ellt an­pas­sa­de för ani­ma­tion och använder pro­gram­va­ror som TV-paint och Af­ter Ef­fects för att be­ar­be­ta de teck­na­de bil­der­na di­gi­talt. Vi använder också in­ter­ak­ti­va ritskärmar (Cin­tiq) för pap­perslös ani­ma­tion. Du får även möjlig­het att ex­pe­ri­men­te­ra med and­ra ani­ma­tions­tek­ni­ker, till ex­em­pel Stop Mo­tion. Här hittar du mer information om våra lokaler och den tekniska utrustningen.

Un­der ut­bild­ning­en re­gis­se­rar och pro­du­ce­rar du slut­li­gen din egen kort­film. Du får även un­der­vis­ning i måleri, teck­ning, gra­fik och skulp­tur. I bild- och formgivnings­kur­ser­na får du ut­rym­me att hit­ta din egen stil, fördju­pa dig i egna konst­pro­jekt och ställa ut dina verk.

Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Värt att veta

 • Este­tis­ka pro­gram­met är en te­o­re­tisk ut­bild­ning. Xen­ter håller i den prak­tisk-este­tis­ka de­len.

 • Läs mer om innebörden av en spetsutbildning.

 • Till Bild och form – Ani­ma­tion söker du både på be­tyg och an­tag­nings­prov, se PDF-fil i längst ner i höger­spal­ten.

 • Se bil­der från utställ­ning­en "Nära och kära"

 • Läs mer om vår tekniska utrustning 

Se gärna vår kor­ta ­fil­m om Bild & Form – Ani­ma­tion!

bild_och_form_-_animation_spetsutbildning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Modellering i supersculpey.
Modellering i supersculpey.
Foto: 
Patrik Lark
Stilebenmåleri i bildsalen. Foto: Lars Heydecke.
Stilebenmåleri i bildsalen.
Foto: 
Lars Heydecke
Fotopolymer. Foto: Lars Heydecke.
Fotopolymer
Foto: 
Lars Heydecke
Bild och Form – Animation

Estetiska programmets profilkurser:

Programgemensamma
karaktärsämnen  150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100p
 • Konsten och samhället 50p

Inriktning Bild – och
formgivning  400p

 • Bild och form 1b, 100p
 • Bild 100p
 • Form 100p
 • Bildteori 100p

Programfördjupningar  500p

 • Bild och form – specialisering 100p
 • Animation 1, 100p
 • Animation 2, 100p
 • Animation – specialisering, 100p
 • Digitalt skapande 1, 100p

Gymnasiearbete  100p

Individuellt val 100p

Viktiga dokument
Här hittar du ES Bild/Animations antagningsprov och Xenters gymnasiekatalog