Estetiska programmet: Estetik och Media – Film/TV (spetsutbildning)

Estetiska programmet med fördjupning Film/TV är en högskoleförberedande spetsutbildning på Xenter och Tumba gymnasium. På utbildningen lär du dig de viktigaste verktygen för att kreativt skapa filmer, reportage och TV-program. Du lär dig att ar­be­ta pro­fes­sio­nellt med film och TV, med film­pro­duk­tion, li­vesända eve­ne­mang och de­batt­pro­gram i vår TV-stu­dio.

På estetiska programmet på Xen­ter stärker du dina möjlig­he­ter att fortsätta med högre stu­di­er. Ge­nom fördju­pa­de stu­di­er och ar­bets­pro­ver får du en bra grund till stu­di­er på yr­keshögsko­la inom film/​TV-området samt på högsko­la inom de konstnärli­ga, hu­ma­nis­tis­ka och samhälls­ve­ten­skap­li­ga områdena. 

Un­der dina tre år på Xenter får du därför fördju­pad kon­takt med högsko­la och branscher med stark kopp­ling till ämnes­området. Vi har ett brett nätverk och vi sam­ar­be­tar bland annat med SVT, TV4, Yel­low­bird, MTV Mas­tiff, Strix Te­le­vi­sion och Me­di­a­tec Bro­adcast.

Kreativ och spännande mötesplats

Ubildningen bedrivs i samarbete med Tumba gymnasium, som ligger vägg i vägg med Xenter. På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na. Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämne­sun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå este­tis­ka pro­gram­met på Xen­ter.

Hos oss finner du en kreativ och spännande mötesplats, alldeles intill pendeltågstationen i Tumba. Här kommer du få samarbeta med likasinnade gymnasielever, men också stöta på yrkeshögskoleelever med in­rikt­ning på allt från 3D-tek­nik till li­vesänd­ning­ar. Representanter från närings- och arbetslivet är alltid närvarande. Det är en del av Xenters filosofi och en förutsättning för att kunna skapa framtidssäkra utbildningar.

Arbeta med den senaste tekniken

På Film/TV lär du dig den te­o­re­tiska grunden om fil­ms upp­bygg­nad, form och stil samt film- och TV-histo­ria. Vi ar­be­tar med riktig TV-tek­nik, pro­fes­sio­nel­la ka­me­ror och kvalitativ ljud­ut­rust­ning. Våra lo­ka­ler består bland an­nat av två TV-stu­di­or samt 30 styc­ken Avid-re­di­ge­ring­ar. Avid är det le­dan­de film­re­di­ge­rings­pro­gram­met för film- och TV-bran­schen i hela värl­den. Här hittar du mer information om våra lokaler och den tekniska utrustningen.

Utbildningen innfattar i korthet:

  • Te­o­ri­er och ana­ly­ser inom film/​TV
  • Filmspråk, dra­ma­tur­gi och ana­lys
  • Film­histo­ria
  • Avid-re­di­ge­ring och möjlig­het till cer­ti­fi­e­ring
  • Re­klam­flm, mu­sik­vi­de­or och do­ku­mentärflm
  • Stu­di­o­pro­duk­tio­ner med ny­he­ter och un­derhåll­nings­pro­gram
  • Livesänd­ning

 

Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Se gärna vår kor­ta ­fil­m om Este­tis­ka pro­gram­mets Film/​TV-pro­fil:

estetik_och_media_-_filmtv_spetsutbildning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Rullande stativkamera i TV-studion.
Rullande stativkamera i TV-studion.
Foto: 
Patrik Lark
Filmredigering i Avid
Filmredigering i Avid
Foto: 
Anja Callius
Livesändning i Xenters stora film/TV-studio
Livesändning i Xenters stora film/TV-studio
Foto: 
Claudia Virtanen
Film/TV