Estetiska programmet: Estetik och Media - Foto (spetsutbildning)

Estetiska programmet, Estetik och Media ­ med Foto som fördjup­ning är en högskoleförberedande spetsutbildning på Xenter och Tumba gymnasium. Här lär du dig grunderna inom till exempel mode-, reklam-, konst- och dokumentärfotografi.

Om du gillar att ut­tryc­ka dig i bild och fo­to­gra­fi är det här rätt ut­bild­ning för dig. Ut­bild­ning­en är Sve­ri­ges enda spets­ut­bild­ning i foto och stärker dina möjlig­he­ter till högre stu­di­er och på sikt kan du bli yr­kes­verk­sam som fo­to­graf.  

Ge­nom fördju­pa­de stu­di­er och ar­bets­pro­ver på este­tis­ka pro­gram­met får du en bra grund för stu­di­er på yr­keshögsko­la inom fo­to­området samt på högsko­la inom de konstnärli­ga, hu­ma­nis­tis­ka och samhälls­ve­ten­skap­li­ga områdena. 

Un­der dina tre år får du tillfälle till kon­takt med högsko­la och bransch kopp­lat till ämnes­området. Läs gärna mer om våra nätverk här.

Kreativ mötesplats

Ubildningen bedrivs i samarbete med Tumba gymnasium, som ligger vägg i vägg med Xenter. På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na. Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämne­sun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå este­tis­ka pro­gram­met på Xen­ter.

Hos oss finner du en kreativ och spännande mötesplats, alldeles intill pendeltågstationen i Tumba. Här kommer du få samarbeta med likasinnade gymnasielever, men också stöta på yrkeshögskoleelever med in­rikt­ning på allt från 3D-tek­nik till li­vesänd­ning­ar. Representanter från närings- och arbetslivet är alltid närvarande. Det är en del av Xenters filosofi och en förutsättning för att kunna skapa framtidssäkra utbildningar.

Så jobbar vi på spetsubildningen Foto

Un­der gymnasieut­bild­ning­ens tre år får du bland an­nat lära dig fo­to­tek­nik, bilda­na­lys och det fo­tografis­ka formspråket i svart­vitt och färg. Ge­nom utställ­ning­ar, föreläsning­ar och works­hops får du kon­takt med bran­schen. 

Du kom­mer också att lära dig att re­di­ge­ra bil­der i Ado­be P­ho­tos­hop, som är det verk­tyg pro­fes­sio­nel­la fo­to­gra­fer använder. Här hittar du mer information om våra lokaler och den teknik du får tillgång till. 

Utbildningen innefattar i korthet:

  • Fo­to­tek­nik och for­ma­na­lys.
  • Ut­tryckssätt och formspråk.
  • Fo­to­gra­fe­ring i svart/​​vitt och ar­be­ta i fo­to­labb (mörk­rum).
  • Fo­to­gra­fe­ring i färg och re­di­ge­ra bil­der di­gi­talt i till ex­em­pel Ado­be Pho­tos­hop.
  • Tek­nik och ljussätt­ning i fo­tostu­dio.
  • Me­die­pro­duk­tion och fo­toutställ­ning.

Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här.

Så här söker du till Estetiska programmet.

Se vår kor­ta fil­m om Foto!

estetik_och_media_-_foto_spetsutbildning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Kontaktpersoner
Per Mannberg
Ämnesansvarig Foto
Sylvia Andersson
Institutionssansvarig
Fotos klassrum
Fotos klassrum
Foto: 
Lars Heydecke
Xenters stora fotoprinter
Xenters stora fotoprinter
Foto: 
Lars Heydecke
Xenters fotolabb
Xenters analoga fotolabb
Foto: 
Lars Heydecke
Värt att veta
Viktiga dokument
Xenters gymnasiekatalog och antagningsprov till Foto.