Estetiska programmet: Estetik och Media – Radio & Ljuddesign (spetsutbildning)

Det estetiska programmet med Radio och Ljuddesign som fördjup­ning är en unik spetsutbildning på Xenter och Tumba gymnasium. På utbildningen lär du dig att ar­be­ta pro­fes­sio­nellt med ra­di­o­pro­duk­tion, mu­sik­pro­duk­tion, ljud­tek­nik samt da­ta­spels- och filmljudlägg­ning. 

Estetiska programmet med fördjupning på Ra­dio och Ljud­de­sign är en kre­a­tiv och konstnärlig spetsutbildning – den enda av sitt slag i Sverige. Här ges du möjlig­he­ter till att i framtiden ägna dig åt högre utbildning, men även gå vidare direkt till yr­kes­livet inom det este­tis­ka området. 

Ge­nom fördju­pa­de stu­di­er och ar­bets­pro­ver får du en god grund för stu­di­er på yr­keshögsko­la inom ra­dio- och ljud-området samt högsko­la inom de konstnärli­ga, hu­ma­nis­tis­ka och samhälls­ve­ten­skap­li­ga områdena. Un­der dina tre år får du en fördju­pad kon­takt med högsko­la och bransch med stark kopp­ling till ämnes­området. Läs gärna mer om våra nätverk här

Kreativ mötesplats

Ubildningen bedrivs i samarbete med Tumba gymnasium, som ligger vägg i vägg med Xenter. På Xen­ter an­sva­rar vi för ka­raktärsämne­na. Alla ele­ver är in­skriv­na på Tumba gymnasium som också an­sva­rar för kärnämne­sun­der­vis­ning­en. Det är också till Tum­ba gym­na­si­um du söker för att gå Este­tis­ka pro­gram­met på Xen­ter.

Hos oss finner du en kreativ och spännande mötesplats, alldeles intill pendeltågstationen i Tumba. Här kommer du få samarbeta med likasinnade gymnasielever, men också stöta på yrkeshögskoleelever med in­rikt­ning på allt från 3D-tek­nik till li­vesänd­ning­ar. Representanter från närings- och arbetslivet är alltid närvarande. Det är en del av Xenters filosofi och en förutsättning för att kunna skapa framtidssäkra utbildningar.

Så jobbar vi på spetsutbildningen Radio och Ljuddesign

På Xen­ter har du tillgång till den se­nas­te ut­rust­ning­en för ra­di­osänd­ning, mu­sik- och film­ljud­pro­duk­tion. Un­der mo­men­ten ar­be­tar du på sam­ma sätt som man gör i pro­fes­sio­nel­la sam­man­hang. All ljud­pro­duk­tion görs i pro­gram­met Pro ­Tools som används över hela värl­den.

Utbildningen innefattar i korthet:

  • Ra­di­o­pro­duk­tion och livesädning.
  • Ra­di­o­jour­na­li­stik och in­ter­vju­tek­nik.
  • Webb­- och pod­ra­dio.
  • Da­ta­spels- och film­ljudlägg­ning.
  • Mu­sik­pro­duk­tion och dj-verksamhet.
  • Dra­ma­tur­gi och ljud­berättan­de
  • Sur­round­ljud­mix­ning i 5.1 samt mik­ro­fon- och PA-tek­nik.

Läs gärna hela kursbeskrivningen som du hittar här

Så här söker du till Estetiska programmet.

Se gärna vår kor­ta fil­m om Este­tis­ka pro­gram­mets Ljud­pro­fil!

estetik_och_media_-_radio_ljuddesign_spetsutbildning


För mer information kontakta: 

Vania Moore, programdelsansvarig och ljudmediepedagog
Vania.moore@xenter.se 
Mobil: 076-115 01 05
Mer information om Vania

Anders Lindgren, programdelsansvarig, ljudmediepedagog och ljudteknikansvarig 
Anders.lindgren@xenter.se 
Mobil: 076-115 01 13

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 
Livesändning i Xenters radiostudio.
Radiostudio för direktsänd skolradio över webben.
Foto: 
Lars Heydecke
Lunch-DJ
DJ-set
Foto: 
Vania Moore
Mixerbord i Xenters radiostudio
Mixerbord i Xenters radiostudio
Foto: 
Lars Heydecke
Radio och ljuddesign 2015

 Xenter certifierar i Avids ljudredigeringsprogram Pro Tools.

Vik­ti­ga do­ku­ment