Fibertekniker

Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att ”det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.

Nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.

Sveriges kommuner, landsting och företag använder sig alltmer av digitaliserade tjänster och nya tillämpningsområden tillkommer ständigt.

Svenska stadsnätsföreningen pekar på att utbyggnaden av 5G kräver en omfattande utbyggnad av master med fiberuppkoppling och säger att det också behövs renovering av de ca 20 procent

av de befintliga masterna som inte har fiber. Vidare menar man att IOT, Internet Of Things, det vill säga intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem inleder en ny era. Det senare

inbegriper bland annat självstyrande enheter i trafiken och smartare trafikregleringssystem med fiber i till exempel lyktstolpar och trafikljus. Anslutningar som inte finns idag.

Det vi ser framför oss är således en fiberutbyggnad som drivs av befintligt nybyggnadsbehov, nya digitala tillämpningsområden, behov av att underhålla och renovera befintliga nät samt att höja

kvalitén på fortsatta installationer.

Även internationellt är branschen starkt växande och det råder också utomlands stor brist på yrkeskunnig personal. Svenska företag har förutom i Norden, därför fått uppdrag i till exempel

Tyskland. Svenska fibertekniker har en internationell arbetsmarknad.


Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att:

1. Självständigt arbeta i den fiberoptiska strukturen och reflektera över uppkomna problem och

tekniska lösningar på

ett sätt som leder vidare till professionell utveckling i yrkesrollen.

2. Övervaka informationshantering i fiberprojekt och efter slutfört projekt sköta dokumentkontroll

och registrering.

3. Analysera arbetshandlingar, ritningar och övrig nätdokumentation

4. Planera, leda och slutföra uppdrag och projekt i tid med hänsyn till kvalitet och kostnader

5. Arbeta enligt kvalitets- och miljösystem

6. Rimlighetsbedöma mätvärden i olika situationer

7. I arbetet utveckla ett gott arbetsklimat tillsammans med kund

9. Agera för kundens och slutanvändarens bästa


Kurser i utbildningen

 • Översikt över fibernätets infrastruktur och ett fiberanläggningsprojekt    5 p
 • Optisk fiberteknik                                                                                  10 p
 • Förläggning                                                                                           15 p
 • Installation, skarvning och terminering                                                   30 p
 • Optisk mätteknik och märkning                                                              15 p
 • Koppar- och fiberbaserade fastighetsnät                                                 20 p
 • Dokumentation                                                                                     10 p
 • Projektledning                                                                                       15 p
 • Arbetsmiljö och säkerhet                                                                       10 p
 • Examensarbete                                                                                      10 p
 • LIA                                                                                                        60 p

Längd

40 veckor (200 YH-poäng)

Form

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Start

Augusti 2019

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Krav

Endast grundläggande behörighet krävs