Frontendutvecklare

OBS! Sökt utbildning. Startbesked från yh-myndigheten kommer den 26 januari 2019.

Yrkesrollerna har dock sådan karaktär att de som innehar dem måste kunna jobba agilt och självständigt och kunna driva egna programmerings- och utvecklingsuppdrag.

Telekombranschen är inne i en mycket snabb omställning. Krav på högre kvalitet i överföring och tjänster nya system och digitaliseringen driver på. Arbetskraftsbristen är alarmerande när

det gäller tillgången på aktuell kompetens.

Under utbildningen ska du bland annat bli förtrogen med hur JavaScript, HTML och CSS används i produktionsmiljöer på företag genom att själv utföra arbetsuppgifter inom frontend-utveckling.

Skapa hållbar programvara, utveckla din programmeringsmetodik, få kunskap om och färdigheter i hur man kan utveckla moderna webbapplikationer med hjälp av ramverk som React och Angular JS.


Efter utbildningen ska du bl.a. ha kompetenser för att:

1. Arbeta med webbutveckling och frontend-lösningar oberoende av plattform och operativsystem

2. Arbeta med utveckling av webbapplikationer

3. Arbeta med ett problemlösande angreppssätt

4. Arbeta självständigt och agilt

5. Aktivt medverka i projekt inom frontend-utveckling

6. Tillämpa säker webbutveckling

7. Analysera olika möjligheter att skapa en webbapplikation och därefter föreslå hur lösningen ska realiseras


Kurser i utbildningen

  • Agil utveckling och projekthantering            30 p
  • Databasteknik och backend                         40 p
  • Examensarbete                                          20 p
  • HTML5 och CSS3                                         40 p
  • JavaScript I                                                 50 p
  • JavaScript II                                                50 p
  • Testning och felsökning                              30 p
  • Tillämpad programmering I                         40 p
  • Tillämpad programmering II                        60 p
  • UX-design och användargränssnitt               40 p

Längd

80 veckor (400 YH-poäng)

Form

Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Start

Augusti 2019

Ex­a­men
Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Krav

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt

minst betyget godkänt/E i:

• Engelska 6, 100p

• Matematik 2, 100p

• Programmering 1, 100p

• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p