IT-säkerhetsspecialist

Sätt stopp för IT-angrepp! Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället ger oss nya möjligheter, samtidigt som det blir allt viktigare att skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och bred IT-kompetens är stor. Bli IT-säkerhetstekniker!

IT-brotten ökar 

Idag är IT-angrepp ett allvarligt och ofta förekommande säkerhetsproblem som företag och organisationer behöver skydda sig mot. Risken för intrång är stor och attacker sprider sig snabbt genom internet. IT-systemen hos många företag har blivit mer komplexa och därmed svårare att övervaka. Det ökade mobila användandet leder till flexibilitet och tillgänglighet, men ökar även sårbarheten. Nya tekniker kräver nya säkerhetslösningar och ett nytt sätt att tänka kring säkerhet. 

Allt fler är uppkopplade

Den digitala tekniken utvecklas så snabbt att säkerheten inte hänger med. Allt fler är uppkopplade, inte bara IT-utrustning utan även kylskåp och bilar (Internet of Things). Mobiler och surfplattor finns numera integrerade i företags och organisationers IT-system samtidigt som allt fler tjänster blir molnbaserade. Nästa generations IT-säkerhet ställer höga krav och för att möta detta behövs en specialistkompetens inom området. En kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

Nära samverkan med branschen

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och är skräddarsydd efter behoven i branschen. Utformningen sker i ledningsgruppen med yrkesverksamma representanter från branschen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet efterfrågar och YH-utbildningen är hela tiden aktuell. Under din LIA-praktik (lärande i arbete) får du erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera IT-säkerhetstekniker.  

Nästa generations IT-säkerhet

YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Under utbildningen till IT-säkerhetstekniker får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Ett intresse för att arbeta med datorer och IT-säkerhet är ett plus och vill du arbeta i en förändringsbenägen bransch med en gnutta spänning där de goda, IT-säkerhetstekniker, möter de onda, hackers, så passar utbildningen till IT-säkerhetstekniker dig.”Vår värld är redan starkt utsatt för säkerhetshot och menar att det inte kommer att bli bättre framöver. Därför kommer också behovet av personal och som är insatta i IT-säkerhet att växa lavinartat framöver. Ju fler företag som inser vilken stor nytta proaktiv riskhantering och incidenthantering gör för sin överlevnad och sina affärer, desto fler roller kommer att kräva ett visst mått av kunskap inom IT-säkerhet utöver de renodlade säkerhetstjänsterna.”
Björn Ekelund, företaget Utredningsgruppen

Yr­keshögsko­le­ut­bild­ning­en är fram­ta­gen till­sam­mans med ar­bets­li­vet för att skräddar­sy yr­kes­rol­len på bästa sätt. Ut­form­ning­en sker i led­nings­grup­pen där företrädare från bran­schen del­tar, på så sätt får du precis de kunskaper som företagen efterfrågar. 


”Tittar man generellt på IT-säkerhet så delas den ju in i informationssäkerhet och IT-säkerhet och arbetskraft kommer garanterat att behövas inom dessa områden. Dessutom börjar vi få lagstöd inom EU för framförallt informationssäkerhetskrav med risker på stora viten för de som inte efterlever kraven. För att leva upp till dessa krav kommer ett antal olika IT-säkerhetsprodukter att behöva installeras vilket skapar en efterfrågan av personer som kan jobba med både informations- och IT-säkerhet. Vi eftersöker därför kunskap inom riskhantering och logghantering, dessutom har vi fortfarande ett stort behov av att rekrytera folk som är kunniga inom brandväggar och antivirus. En del tror att det är på ”väg ut” men vi ser ingen minskad efterfrågan alls. Ett annat viktigt behov är också identitetshantering kring molntjänster samt även accesshantering. Förebyggande arbete som pentester, forensics och mobil säkerhet samt kryptering efterfrågas också i stor utsträckning.”
Malin Meander, ATEA 

 

Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • krav som finns på en modern IT-miljö
 • grundkrav på ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder
 • roller inom ett projekt samt vid kundkontakt
 • internetprotokollens uppbyggnad och funktion
 • skydd mot obehörig access av det egna nätverket
 • säker nätverkslösning från grunden
 • informationssäkerhet
 • säkerhet inom området virtuella system
 • försvar mot Cyberattacker.
 • penetrationstester
 • incidenthanteringar.


Efter YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • utföra riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder baserat på dessa
 • använda olika tekniker för att minimera risker i ett nätverk
 • arbeta både självständigt och i grupp med säkerhetsfrågor
 • upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång
 • kommunicera informationssäkerhetsfrågor med anställda och företagsledning.

 Kurser i utbildningen:

 • Agil utveckling och affärsmannaskap, 30p
 • Dataintrång, 20p
 • Examensarbete, 20p
 • Grundläggande IT-säkerhet, 30p
 • Informationssäkerhet, 30p
 • Internetprotokollen, 30p
 • IT-säkerhet, projektkurs, 50p
 • LIA 1, 50p
 • LIA 2, 50p
 • Nätverkssäkerhet, 30p
 • Nätverksteknik, 30p
 • Säkerhet i virtuella system, 30p

Läs mer om behovet av IT-säkerhetstekniker (artikel i dn.se):

Kontakt:
Micael Lundvall
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav: Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:

 • Engelska B/6
 • Matematik B/2a/2b/2c/
 • Svenska B/2/Sv som andra språk 2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Xenter erbjuder en behörighetsgivande förutbildning i nätverksteknik. Läs mer om den här.

Sista ansökningsdag:  12 maj 2019.

Start: 26 augusti 2019

Dokument
Entity info.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.