Lärarassistent

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.

Lärarassistent

Exempel på arbetsuppgifter

Lärarassistentens administrativa arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för dokumentation samt rapport- och resultatåtergivning och registrera frånvaro. Gentemot elever kan det handla om att stödja en elev under en skoldag, eller vara stöttande i mindre grupper under lektioner samt kontakta vårdnadshavare och hjälpa läraren i förberedelsen av lektioner och i efterarbetet. Dessutom kan lärarassistenten arbeta med skolans pedagogiska program, appar och molntjänster, sköta rapportering, dokumentation och följa upp likabehandlingsarbete och kränkningsärenden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Behovet av lärarassistenter

Grundorsaken till behovet av lärarassistenter är förstås den stora lärarbristen men också ett behov inom skolan att skapa förutsättningar för att organisera verksamheten på andra sätt än idag.

Lärarbristen, som troligen kommer att vara bestående, framtvingar effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter så att lärarna får arbeta med undervisning.

"Lärarjobbet kan inte innehålla allt hela tiden, lärarassistenten kan ta över det som inte är centralt i det pedagogiska uppdraget” säger Johan Ahlkvist, Verksamhetschef i Tyresö kommun. Lärarförbundet anser att “skolan och förskolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner” för att lärarna ska kunna fokusera på elevers lärande och exemplifierar arbetsuppgifter att föra över till andra kompetenser.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • verka och arbeta inom olika delar av skolans organisation och vara en trygg och tillitsfull förebild för eleverna

 • arbeta och handleda barn och ungdomar i sitt lärande med utgångspunkt i lärares planeringar både i klasser med lärarledd undervisning, mindre grupper eller enskilda elever

 • informera och kommunicera med elever och vårdnadshavare i elevsociala frågor

 • leda och samordna enskilda elever, klasser och större elevgrupper vid förflyttningar, i omklädningsrum, skolmatsalen och gemensamma prov
 • planera, genomföra och följa upp studiebesök, friluftsdagar och andra skolgemensamma aktiviteter och verksamhet i angränsande områden som fritidshemmet
 • arbeta mot kränkande behandling genom att delta självständigt i arbetet, rapportera, dokumentera och följa upp ett ärende
 • arbeta med barn och ungdomar som är nyanlända och har ett särskilt behov av stöd för att skapa förutsättningar för deras lärande och inkludering
 • förebygga, medla i och lösa konflikter där elever eller vårdnadshavare är involverade.

Kurser i utbildningen:

 • Elevhälsan och funktionsvarierade barns förutsättningar och behov,  20 p
 • Examensarbete,  10 p
 • Inkludering och integration,  10 p
 • Kommunikation,  15 p
 • Ledarskap, pedagogiska metoder och didaktiska grunder,  30 p
 • Likabehandlingsarbete och konflikthantering,  20 p
 • Pedagogiska program och appar och skoladministrativa system,  30 p
 • Skolans organisation och styrning,  15 p
 • LIA – Utveckling av och i yrkesrollen,  50 p
Kontakt:
Anna Hedrén
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 200 YH-poäng

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan och dessutom krav på nedanstående kurser/kunskaper, med betyg som lägst E/G/3;       

 • Kommunikation, 100 p
     
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
     
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
  eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om du anser dig ha ”motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt” åberopar du det som ”reell” kompetens i din ansökan, för att komma och göra ett prov för detta, alternativt valideras på annat sätt.
För dig som saknar behörighet i ovanstående kurser erbjuder vi eventuellt en BFU, behörighetsgivande förutbildning i ämnet.
 
Sista ansöknings­datum: 24 maj 2020
Vi tar även emot sen ansökan, i det fall att vi inte fyller klasserna med behöriga sökanden, alternativt får besked om att starta en parallellklass.
Obs! dessa ansökningar kommer troligen behandlas först efter ordinarie antagning.
Start:  augusti 2020
Dokument