Operatör grafisk produktion

Skapa en karriär med tryck! Med nya digitala möjligheter och utmaningar inom den grafiska branschen behövs kompetent personal som har aktuell kunskap. Någon som kan föra branschen och dess kunder framåt i den grafiska utvecklingen.

Olika roller

Som grafisk producent arbetar du med den senaste digitala tekniken inom grafisk produktion. Du får vara med i hela produktionsprocessen – från idé till färdig produkt. Förutom att arbeta i traditionell tryckindustri kan du även arbeta i en rad andra roller inom till exempel digitaltryckerier, skylt- och storformatsproducenter och företag inom dekor av fordon, skyltfönster och andra format. Utbildningen innehåller förutom digital tryckteknik även ekonomi, miljötänk och kundrelationer.

Digital kompetens

Den grafiska branschen har ett stort behov av personal som har en bred kunskap inom digital tryckteknik då utvecklingen snabbt går framåt. Det kommer hela tiden nya möjligheter som ställer nya krav och då många i branschen saknar den digitala kompetensen är du eftertraktad och kommer snabbt ut i arbete. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen är aktuell.

Eget digitaltryckeri på skolan

Xenter och branschen har investerat i ett stort digitaltryckeri på skolan. Tryckeriet har flera olika digitala maskiner för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur de olika maskinerna fungerar. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik. Det är då du får erfarenhet i branschen. Du får använda dig av det du lärt dig, skapa framtida kontakter och träffa företag som har stora behov av att rekrytera. 

Högt tempo med nya uppgifter varje dag

Efter din utbildning är du redo att ge dig ut i ett omväxlande, roligt och skapande arbete där din kompetens är efterfrågad och högst aktuell. Du kommer att gå direkt ut i ett yrke där den ena dagen inte är den andra lik och du får vara med i den spännande digitala utvecklingen. Gillar du att arbeta med färg och form, i ett yrke där du får jobba mycket praktiskt, är utbildningen Operatör Grafisk Produktion rätt för dig. 

 

De kom­pe­tens- och ut­bild­nings­krav som nämns är följan­de:

 • Tryc­ka­re och pre­pres­so­pe­ratörer behöver en ut­veck­lad te­o­re­tisk förståelse för den gra­fis­ka pro­ces­sen
 • Ut­bild­ning­ar­na måste in­nehålla en ge­di­gen prak­tisk ut­bild­ning i hand­ha­van­de av de van­li­gas­te ma­ski­ner­na i bran­schen
 • Per­so­ner som gått YH-ut­bild­ning­ar är myc­ket upp­skat­ta­de och kom­mer snabbt in i sin yr­kes­roll
 • Det gra­fis­ka närings­li­vets höga en­ga­ge­mang i YH-ut­bild­ning­ar­nas led­nings­grup­per vi­sar på den be­ty­del­se som tillmäts des­sa ut­bild­ning­ar.


"Det är helt rätt att satsa på de nya teknikerna inom digitaltryck och storformat med tillhörande efterbehandling, vi använder oss enbart av dessa idag. Så den utvecklingen av utbildningen passar oss som handen i handsken. Vi växer stadigt och håller just nu på att rekrytera ny personal till produktionen, så ett anställningsbehov kommer absolut att finnas i framtiden. Vi har redan tre anställda med bakgrund från Xenter."
Claes Lappalainen, arbetsledare på Digaloo, Stockholm

 

Ef­ter ut­bild­ning­en ska du ha färdig­he­ter i att:

 • kun­na kom­mu­ni­ce­ra med kravställa­re och kun­der i pro­duk­tions­ked­jan
 • använda de van­li­gas­te före­kom­man­de pro­gram­va­ror­na för fram­ställ­ning av färdigt ori­gi­nal
 • kun­na pro­du­ce­ra en avan­ce­rad tryck­sak med hög kva­li­tet
 • kun­na färdigställa en tryckt pro­dukt med oli­ka ef­ter­be­ar­bet­nings­tek­ni­ker
 • kun­na fram­ställa di­gi­ta­la fi­ler en­ligt bransch­spe­ci­fi­ka ISO-stan­dar­der.

 

Ef­ter ut­bild­ning­en ska du ha kun­ska­per om:

 • pro­duk­tion i di­gi­tal­pres­sar och stor­for­mat­skri­va­re
 • oli­ka tek­ni­ker och me­to­der för ef­ter­be­ar­bet­ning till färdig pro­dukt
 • de ISO-stan­dar­der för kva­li­tets­styr­ning som bran­schen använder i pro­duk­tion
 • vad som påver­kar re­sul­ta­tet före, un­der och ef­ter pro­duk­tio­nen
 • de oli­ka ma­te­ri­al som används inom oli­ka tryck­tek­ni­ker
 • kva­li­tets- och miljöled­nings­sy­stem
 • ar­bets­me­to­dik och pro­duk­tions­flöden vid pro­duk­tion
 • förbätt­rings­ar­be­te - lean pro­duc­tion
 • fram­ställ­ning av tek­niskt kor­rek­ta di­gi­ta­la do­ku­ment för tryck el­ler ut­skrift.

 Kur­ser i ut­bild­ning­en:

 • Ex­a­mens­ar­be­te med re­do­vis­ning, 10p
 • Kund­re­la­tio­ner, 10p
 • LIA, 65p
 • Pro­duk­tion av egen tryck­sak, 15p
 • Pro­duk­tion med di­gi­tal tek­nik, avan­ce­rad, 25p
 • Pro­duk­tion med di­gi­tal tek­nik, grund, 45p
 • Pro­duk­tions­flöden, ma­te­ri­al, kva­li­tet och färglära, 30p

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Johanna Snellman Falconer
Utbildningsledare
Värt att veta

CSN: Ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och stu­di­e­me­dels­berätti­gad (CSN)

Längd: 40 vec­kor (200 YH-poäng)

Ut­bild­nings­form: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Behörig­hets­krav: Förutom grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan krävs ett godkänt betyg i:

 • Ma­te­ma­tik A/1b/​1c
 • Svens­ka A/1/som and­raspråk 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Sista ansöknings­dag:  ej satt än

Start: Ja­nu­a­ri 2018

Länkar