Kursöversikt Grafisk operatör

Examensarbete Yh-poäng: 10
Beskrivning: Kursen ska ge den studerande möjligheter att fördjupa sig och bedriva ett arbete inom ett eget valt grafiskt område. Arbetet redovisas i en slutrapport samt muntligt.

Kundrelationer, Yh-poäng: 10
Beskrivning: Kursen skall ge den studeranden kunskaper för att kunna hantera leverantörer och kunder på ett professionellt sätt. Det innebär kännedom om branschens villkor avseende etik, företagande och konkurrens. Att ha god kunskap om kundvård och att kunna hantera reklamationer samt att ha vissa kunskaper om offertarbete.

LIA, Yh-poäng: 60
Beskrivning: Kursen genomförs på ett företag och ska ge den studerande möjligheter att praktiskt tillämpa sina kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande ska lära sig de moment och produktionsverktyg som företaget använder vid sin produktion av olika typer av tryckta produkter samt aktivt delta i den dagliga produktionen. Kursen ska ge möjlighet att utöva samarbete, problemlösning och initiativtagande.

Produktion av egen trycksak, Yh-poäng: 15
Beskrivning: Kursen ska ge den studerande möjligheter att visa att den självständigt klarar att producera en egen trycksak med ett godkänt slutresultat. I processen ingår produktionsplanering, layout, framtagning och kontroll av ett digitalt dokument samt produktion och efterbehandling.

Produktion med digital teknik, avancerad, Yh-poäng: 25
Beskrivning: Studenten får ökad insikt i de olika maskintypernas egenskaper och dess påverkan i tryckprocessen. Kursen ger den studerande kunskaper i och möjligheter att genom tester analysera kvaliteten på maskiner och/eller trycksak för att se hur detta påverkar det förväntade slutresultatet. Att självständigt producera en trycksak inklusive beräkning av produktens totalekonomi. Studenten ges möjlighet att träna på appliceringsteknik för olika material. Kunskap om olika utrustningar för efterbearbetning samt om viktiga faktorer som påverkar efterbearbetningsarbetet. Problemlösningsmetodik.

Produktion med digital teknik, grund, Yh-poäng: 45
Beskrivning: Studenten ska tillgodogöra sig grunderna inom storformat, digital teknik och efterbehandling. Studenten får insikt i de olika maskintypernas egenskaper och möjligheter i tryckprocessen. Kursen ska ge nycklar till de digitala och manuella delarna i arbetet, som foliering, montering och annan efterbearbetning. Syftet är praktiskt handlag inom berörda tekniker, samt att förstå sin egen lärprocess så pass väl att man kan lära sig mer på egen hand, genom läsning och tutorials, samt att fråga rätt person om rätt saker. Studenten får lära sig att ta fram original och anpassa dessa för olika trycktekniker, substrat och efterbehandling. 

Produktionsflöden, material, kvalitet och färglära, Yh-poäng: 30
Beskrivning: Kursen ger studenten kunskaper om hur ett produktionsflöde inom branschen ser ut. Kursen ska ge den studerande kunskap om de kvalitetskrav som ställs på en trycksak samt använda mätresultat och utvärdering som kvalitetsindikatorer. Kursen ska ge god kunskap om färgstyrning genom produktionen. Studenten ska kunna framställa och kontrollera digitala filer enligt branschspecifika ISO-standarder. En stor del av kursen ägnas åt mängden av substrat som används i produktion inom storformat och digital teknik exempelvis vinyler, papper, textiler m.m.