Redovisningsekonom 400 YH-poäng

Kursöversikt (5p = 1 vecka)

Eko­no­mi 20p

 • Före­tagse­ko­no­mi, in­tro­duk­tions­kurs
 • Affärsidé, or­ga­ni­sa­tion, mark­nadsföring, eko­no­mi­styr­ning, fi­nan­si­ell ana­lys

 

Re­do­vis­ning­ens grun­der 35p

 • Löpan­de re­do­vis­nings­ar­be­te
 • Da­ta­pro­gram för bokföring och res­kontror

Re­do­vis­ning och be­skatt­ning 35p

 • Bok­slut och års­re­do­vis­ning
 • Fi­nan­sie­rings­a­na­ly­ser

Be­skatt­ningsrätt 40p

 • Skat­te­sy­ste­mets upp­bygg­nad och de oli­ka in­komst­sla­gen
 • Grundläggan­de de­kla­ra­tions­tek­nik

Eko­no­mi­styr­ning 35p

 • Kal­ky­le­ring och bud­ge­te­ring
 • In­ter­na­tio­nell fi­nan­sie­ring och in­ve­ste­rings­bedömning

Affärs­kom­mu­ni­ka­tion 15p

 • Kom­mu­ni­ka­tion, pre­sen­ta­tion, sälj­sam­tal, möten, affärs­brev

Ent­re­prenörs- och bransch­kun­skap 10p

 • Eta­ble­ra och dri­va nya före­tag, ent­re­prenörskap

Ju­ri­dik och han­delsrätt 50p

 • La­gar och av­tal inom det svens­ka rättsväsen­det
 • Läsa, skri­va och tol­ka ju­ri­dis­ka do­ku­ment

 

Omvärldsa­na­lys 5p

 • In­for­ma­tions­in­sam­ling
 • Rap­por­te­ring och ana­lys

Re­vi­sion, inför re­vi­sion 10p

 • Re­vi­sio­nens roll och funk­tion
 • REKO

Håll­bar­hets­rap­por­te­ring 5p

 • Re­do­vis­ning och uppfölj­nings­me­to­der
 • Håll­bar­hetsmått 

Läran­de i ar­be­te LIA 140p (inkl. ex­a­mens­ar­be­te)

 • Tillämp­ning av ut­bild­ning­ens te­o­re­tis­ka mo­ment.

 

OBS! På alla våra utbildningar kan ditt blivande LIA-företag komma att begära ett utdrag ur brotts- och kreditregistret. Kontakta utbildningsledaren om du är orolig över detta.

I klassrummet med utsikt över Xenters ljushall.
Hanna Carlsson