Så här ansöker du till Dokumentcontroller/registrator

Sista ansöknings­da­gen för ­ansökan är 1 november 2020, med ut­bild­nings­start 15 januari 2021.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Dokumentcontroller/registrator

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörighetskrav: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet samt minst betyget godkänt/E i kursen Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p


Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Urval

Urvalet sker utifrån betyg i kurserna Historia 2, Engelska 6, Samhällskunskap 2 och Svenska 2.

Urval sker alltså utifrån gymnasiebetyg eller motsvarande. Betyg ifrån högskola eller universitet ska ej bifogas ansökan.