Så här ansöker du till Hisstekniker

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

 

Så här söker du till Hisstekniker

  • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Har du frågor, ring 08-530 623 70
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Alternativ 1;

  • Engelska 5 / Engelska A
  • Elektromekanik 100p, Mekatronik1 100p, Praktisk ellära 100p och
  • Mät- och reglerteknik 100p, Mät- och styrteknik 100p alternativt Elinstallationer 200p,

eller

Alternativ 2;

  • Ellära A 50p, Eletronik grundkurs 50p, Elkunskap A 100p, Styrteknik A 50p och
  • Ellära B 50p, Elkompetens A 50p, Elkompetens B 50p, Reglerteknik A 50p alternativt Elkompetens A 50p, Ellära B 50p, Reglerteknik A 50p, Styrteknik B 100p.

Endast ett av alternativen under särskild behörighet behövs!

 

Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Hisstekniker går till.