Så här ansöker du till Hisstekniker

Sista ansökningsdatum är 9 maj 2021, med utbildningsstart i augusti 2021.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Hisstekniker

 • Fyll i on­li­ne­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkänt betyg i följande kurser:
(
Du har två alternativ)

Alternativ 1;

El- och energiprogrammet

 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Mät- och styrteknik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p

eller

Alternativ 2;

 • Elinstallationer, 200 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p

Endast ett av alternativen ovan behövs!


Hur går antagningen till?

Läs hur antagningen till Hisstekniker går till.