Så här ansöker du till Lärarassistent

Sista ansöknings­da­gen för ­ansökan är 23 maj 2022, med ut­bild­nings­start i au­gusti 2022.

Vi tar även emot sen ansökan, i det fall att vi inte fyller klasserna med behöriga sökanden, alternativt får besked om att starta en parallellklass.
Obs! dessa ansökningar kommer troligen behandlas först efter ordinarie antagning.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till Lärarassistent

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 17 juni 2022.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan samt Betyg E/G/3 i följande kurser på Barn- och fritidsprogrammet:

  • Kommunikation, 100 p
     
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
     
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
  • Lärande och utveckling, 100 p
    eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.


Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Ur­vals­pro­cess för lärarassistent

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

Kommunikationstest som består av två delar (max 100 poäng). 

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng.