Så här söker du till 3D-tekniker

Sista ansöknings­da­g är den 19 juni 2017 (ut­bild­nings­start slutet av au­gusti).

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

 

Vik­tigt för dig som söker till 3D-tekniker

 • Fyll i ­ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg
  - Du som saknar CAD laddar under "Övrigt" upp ett personligt brev där du informerar om detta

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 19 juni 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 12 juni 2017, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 19 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 19 juni 2017.

 

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskilda förkunskaper för 3D-tekniker

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • CAD1 (CADCAD01) 50 poäng alternativt CAD-teknik A, 50 poäng.
 • Engelska 6 alternativt Engelska B.
 • Matematik 1a/1b/1c alternativt Matematik B.
 • Svenska 1 alternativt Svenska A/Svenska som andra språk 1.

 

Urvalsprocess för 3D-tekniker

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Ett muntligt kommunikationsprov (max 100 poäng).
 • Ett intervjumoment med relevanta frågor för utbildningen (max 50 poäng).

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats. Vid lika poängvärd väger kommunikationsprovet över.