Så här söker du till Marin servicetekniker

Sista ansöknings­da­g är 22 augusti 2022 (förlängd), med ut­bild­nings­start i augusti 2022.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.


Så här söker du till Marin servicetekniker

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp i höger­spal­ten.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    – Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 17 juni 2022.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Ur­vals­pro­cess för Marin servicetekniker

Följan­de ur­vals­grun­der används om an­ta­let behöriga sökan­de översti­ger an­ta­let ut­bild­nings­plat­ser:

Särskilt prov – ett tekniskt lämplighetstest och en kommunikationsövning:

  • Ett  prov som testar de sökandes eltekniska- och underhållstekniska kunskaper (50 p).
  • Ett prov som testar de sökandes kommunikationsförmåga (50 p).

Samtliga behöriga sökande kallas till provdagar då de får möjlighet att genomgå alla steg i urvalsprocessen. Den sammanlagda poängsumman från proven utgör grunden för rangordningen där de med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats i tur och ordning efter poäng. Om sökande har samma totalpoäng efter urvalsproven, avgörs rangordningen av poäng på det muntliga kommunikationsprovet.