Så här söker du till VFX-artist

Sista ansöknings­da­g är den 9 maj 2021, med ut­bild­nings­start 16 au­gusti 2021.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till VFX-artist

  • Fyll i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
  • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på vår webb­plats:
    - Slut­be­tyg från gym­na­si­et, samt eventuellt andra kursintyg

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.

Kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 14 juni 2020.


Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Urvalsprocess för VFX-artist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger de 20 utbildningsplatserna:

  • Frågeformulär som prövar den sökandes insikt i utbildningens särskilda villkor (max 30 poäng).
  • Ett arbetsprov i form av en bilduppgift som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng).
    Instruktioner för bilduppgiften ligger på ansökningsplatsen.
  • Muntligt prov som prövar kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet (max 100 poäng) sker 8 – 9 juni 2020.
  • Vi siktar på att skicka ut antagningsbeskeden före midsommar.

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.