Så här söker du till VFX-artist

Sista ansöknings­da­g är den 23 maj 2022, med ut­bild­nings­start 15 au­gusti 2022.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Så här söker du till VFX-artist

 • Fyll först i ansökan ge­nom att klic­ka på länken högst upp.
 • Ansökan ska kom­plet­te­ras med följan­de hand­ling­ar som lad­das upp på ansökningsplattformen (Alvis):
  - Slut­be­tyg från gym­na­si­et eller motsvarande, samt eventuellt andra kursintyg.
 • Ansökan ska också kom­plet­te­ras med ett arbetsprov: med två estetiska uppgifter.

Komplettera betyg: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om att få kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da senast sista ansökningsdatum. Kompletteringar ska du ladda upp på ansökningsplattformen (Alvis) senast den 17 juni 2022.

Har du frågor, ring till ansvarig utbildningsledare
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se


Komplettera arbetsprov:
senast den 9 maj 2022.

Behörig­hets­krav:

Yr­keshögsko­le­behörig­het

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Urvalsprocess för VFX-artist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger de 20 utbildningsplatserna:

 • Frågeformulär som prövar den sökandes insikt i utbildningens särskilda villkor (max 30 poäng).
 • Urvalsprov i form av en bilduppgifter som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng).
  Instruktioner för bilduppgiften ligger på ansökningsplatsen.
 • Muntligt prov som prövar kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet (max 100 poäng) sker 7 – 9 juni 2022.
 • Vi siktar på att skicka ut antagningsbesked före midsommar.

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.