Fastighetstekniker

Ett kul jobb med eget ansvar. Som fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi – ett mångsidigt och varierat yrke under eget ansvar. Branschen växer så att det knakar och det finns gott om arbete för en problemlösare.


Nuläge, lösning, resultat

Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. En stor del av arbetet innebär också att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Efterfrågan ökar 

Det råder en stor efterfrågan på kompetent personal i fastighetsbranschen, och den väntas öka ytterligare. Dels på grund av att bostadsbristen i främst storstadsregionerna kräver omfattande nybyggande, men även upprustning i exempelvis miljonprogrammen. Arbetsförmedlingen bedömer år 2017, att ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning har mycket goda möjligheter till arbete de närmaste året. Den fortsatta starka byggkonjukturen påverkar möjlighterna till arbete positivt."Fastighetsteknikern har ansvar för fastighetens funktion i relation till energi, miljö och omgivning. Det är komplexa uppgifter och arbetsinnehållet förändras också löpande med nya metoder och insikter inom främst energi- och miljöområdet."
Kicki Björklund, VD på kommunägda Bostadsbolaget i Göteborg.

Varva teori med praktik

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med fastighetsbranschen och är skräddarsydd efter behoven som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen med yrkesverksamma representanter från arbetslivet som garanterar att YH-utbildningen hela tiden är aktuell. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik. Du knyter då kontakter med yrkesverksamma i branschen och skaffar dig erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning. 

Frihet under ansvar

Yrket som fastighetstekniker är ett rörligt och fritt jobb med mycket eget ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt. Du har stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete. Som fastighetstekniker träffar du mycket människor och du bör därför drivas av att skapa goda relationer med såväl hyresgäster som arbetskamrater. Din framtida arbetsplats blir inom företag som äger eller förvaltar bostäder, kontor, industrier, sjukhus, köpcentrum med mera.  


Efter YH-utbildningen ska du ha kunskaper om:

 • installationsteknik och samordning
 • bygg-, fastighets- och underhållsteknik
 • fastighetsautomation
 • IT-system inom fastighet
 • hållbart miljöarbete och energieffektivisering
 • fastighetsekonomi och entreprenörskap
 • fastighetsjuridik och branschregler
 • säkerhet
 • projektledning, arbetsledning och etiska ställningstaganden
 • kvalitetsarbete
 • fastighetssektorns roll i samhällsbyggnadsprocessen


Efter att genomgått YH-utbildningen ska du ha färdigheter i att:

 • självständigt ansvara för underhåll, justering samt reparation av olika tekniska fastighetssystem (styr- och regler, värme/kyla etc)
 • ta eget ansvar för behov av åtgärder i en fastighet
 • planera och genomföra miljö- och energianalyser
 • planera livslängd och underhåll samt ansvara för åtgärder
 • arbeta entreprenöriellt
 • tillämpa kunskap om fastighetsjuridik och branschregler
 • projektleda, arbetsleda och göra etiska ställningstaganden
 • ansvara för möten med kunder och ge bra service
 • upphandla varor och tjänster inom fastighetsteknikområdet
 • kommunicera korrekt på teknisk svenska och engelska

 Kurser i utbildningen:

 • Drift och underhåll, installationsteknik och automation, 40p
 • Energi och effektivisering i fastighet, 20p
 • Miljö och hållbarhet i fastighet, 25p
 • Säkerhet, skalskydd och arbetsmiljö, 30p
 • Fastighetsekonomi, 20p
 • Byggteknik, 30p
 • Fastighetsrelaterad juridik, 25p
 • Organisation och ledarskap, 10p
 • Kommunikation och entreprenörskap, 20p
 • IT-teknik, 20p
 • Projektledning, 15p
 • Yrkesengelska, 10p
 • Examensarbete, 15p
 • LIA1, 70p  
 • LIA2, 50p
Kontakt:
Jan Sätherlund
Utbildningsledare
Värt att veta

 CSN: Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad (CSN)

Längd: 80 veckor (400 YH-poäng)

Utbildningsform: Stu­di­e­me­dels­berätti­gad, ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning

Ex­a­men: Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng

Behörighetskrav:

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet med minst betyget E alternativt godkänt i;

 • Matematik 1/A
 • Svenska 1/A/Sv som andraspråk 1/A
 • Engelska 5/A
 • samt något av följande alternativ;

Antingen någon av nedan kurser/kunskaper;

Praktisk ellära, ellära A, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering eller motsvarande ,elkompetens A, energi A, miljöteknik, Mät- och reglerteknik ,verkstadsteknik grundkurs eller motsvarande.

Eller;

minst ett års sammanhängande relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetssektorn på heltid efter gymnasiet. Deltidsarbete räknas om till heltid.

Sista ansökningsdag:

Start: inget mer intag planerat

Dokument
YH-katalog 2017

10.6MB (PDF)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.